Standardy kvality

Kvalita je v současnosti důležitým a vyzdvihovaným pojmem ve všech oblastech života. A nejvíce tam, kde pracují lidé s lidmi. Tedy i v sociálních službách. Proto vznikl systém standardů kvality sociálních služeb, které nastavují pomyslnou laťku kvality – minimální normu toho, jaká musí být každá sociální služba, aby byla pro své klienty rovnoprávná, bezpečná a transparentní a respektující obecný smysl sociálních služeb.

Důležité informace pro Vás

Standard č.7 – Stížnosti na kvalitu nebo způsob poskytování sociálních služeb

Standard č.2– Ochrana práv osob

Standard č.1 – Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb 

A dále si přiblížíme standardy všeobecně. Pro uživatele jsou k nahlédnutí u sociální pracovnice v tištěné podobě.

Obecné informace

Standardy kvality sociálních služeb, respektive jejich dodržování, je závazné pro všechny sociální služby již od 1. 1. 2007, kdy vstoupil v účinnost zákon o sociálních službách a jeho prováděcí vyhláška.

Tvoří je 15 základních standardů, které jsou dále členěny na jednotlivá kritéria. Služba, která standardy kvality dodržuje, musí mít v souladu s jednotlivými kritérii nejen své veškeré písemné dokumenty, ale i jakoukoliv praktickou činnost – od přímého poskytování sociální služby svým klientům až např. po efektivní organizaci práce, další vzdělávání zaměstnanců, komunikaci vně zařízení apod.

Charakteristika standardů kvality sociálních služeb

Standardy kvality sociálních služeb popisují, „Jak má vypadat kvalitní sociální služba“ jsou souborem měřitelných a ověřitelných kritérií, jejichž smyslem je umožnit průkazným způsobem posoudit kvalitu poskytované služby.

Standard je v této souvislosti chápán jako „Norma požadované úrovně kvality sociální služby“

Standardy kvality by měly být rámcem, normou a vodítkem pro poskytování sociálních služeb a jako takové integrovány do politiky poskytování sociálních služeb konkrétní organizace. Specifičnost naplnění poslání organizace by neměla být omezena, což by měla garantovat právě zmíněná obecnost standardů, která předpokládá, že řadu pravidel, které standardy vyžadují, si poskytovatelé služeb vymezí sami (např. poslání, vnitřní pravidla pro jednání se zájemcem, individuální plánování s uživatelem služby, atd.). Je však nutné, aby tato pravidla byla v souladu s principy obsaženými ve standardech. Prakticky se toto děje zpracováním či doplněním metodiky služby poskytovatele, která splňuje jednotlivá kritéria všech standardů.

Smyslem standardů kvality je:

popsat, jak má vypadat kvalitní sociální služba, která je zajišťována bezpečně a odborně a zajistit její plnění

 • zajistit ochranu práv a svobod uživatelů sociálních služeb, podporovat jejich zapojení do běžného života a posilovat jejich samostatnost a nezávislost
 • poskytovat záruku toho, co mohou uživatelé a jejich rodiny od sociálních služeb, které jsou jim poskytovány, očekávat.
 • sledovat způsob a efektivitu využití veřejných zdrojů
 • respektovat a chránit práva pracovníků sociálních služeb (standard 9 a 10)

 

Standardů kvality je celkem patnáct a jsou rozděleny do tří skupin, na procedurální standardy, personální a provozní standardy.

Procedurální standardy (č. 1 – 8)

 1. Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb
 2. Ochrana práv osob
 3. Jednání se zájemcem o sociální službu
 4. Smlouva o poskytování sociální služby
 5. Individuální plánování průběhu sociální služby
 6. Dokumentace o poskytování sociální služby
 7. Stížnosti na kvalitu nebo způsob poskytování sociální služby
 8. Návaznost poskytované služby na další dostupné zdroje

Personální standardy (č. 9 – 10)

 1. Personální a organizační zajištění sociální služby
 2. Profesní rozvoj zaměstnanců

Provozní standardy (č. 11 – 15)

 1. Místní a časová dostupnost poskytované sociální služby
 2. Informovanost o poskytované sociální službě
 3. Prostředí a podmínky
 4. Nouzové a havarijní situace
 5. Zvyšování kvality sociální služby

Každý standard kvality je dále rozčleněn na jednotlivá kritéria, která slouží ke zpřesnění a podrobnému popisu daného standardu. Nejdůležitější vlastností těchto kritérií je jejich měřitelnost. Podle stupně naplnění kritérií tedy můžeme říci, jak je poskytovaná služba kvalitní.

Standardy kvality u nás

Standardy kvality sociálních služeb má v našem zařízení na starosti především sociální úsek – konkrétně vedoucího tohoto úseku Marcela Šrajerová.

Kromě toho zde pravidelně probíhají metodické schůzky sociálních pracovníků a zástupců zdravotního úseku. Tato skupina zaměstnanců na těchto schůzkách velmi často projednává i nové postupy a písemné materiály, které se vážou ke standardům kvality.

Zavádění standardů kvality sociálních služeb nepovažujeme nikdy za zcela hotovou práci. To nejjednodušší je zpracovat všechny požadované dokumenty a připravit provázaný a funkční systém chodu celého zařízení. Mnohem náročnější je ale převést a udržet tuto teorii aktuální a platnou i v každodenní praxi. Proto to nyní je (a i do budoucna bude) neustále živý proces.

Níže můžete najít námi zpracované pracovní listy jednotlivých standardů kvality, ve kterých je nejen popsáno, o čem konkrétní standard kvality pojednává a jak jeho obsahu rozumíme, ale především jakými vnitřními dokumenty nebo důkazy z praxe osvědčujeme jeho dodržování (popř. na čem aktuálně zrovna pracujeme).