Standard č. 1 – 1.1 Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb

 

 

Standard č. 1

 

Cíle a způsoby poskytování sociální služby

 

 

Aktualizace platná od:

 

 

1. 6. 2018

 

 

 

 

Plné znění standardu:

 

 

Kritérium a)

 

Poskytovatel má písemně definováno a zveřejněno poslání, cíle a zásady poskytované sociální služby a okruh osob, kterým je určena, a to v souladu se zákonem stanovenými základními zásadami poskytování sociálních služeb, druhem sociální služby a individuálně určenými potřebami osob, kterým je sociální služba poskytována; podle tohoto poslání, cílů a zásad poskytovatel postupuje.

 

Kritérium b)  

Poskytovatel vytváří podmínky, aby osoby, kterým poskytuje sociální službu, mohly uplatňovat vlastní vůli při řešení své nepříznivé sociální situace.

 

Kritérium c)  

Poskytovatel má písemně zpracovány pracovní postupy zaručující řádný průběh poskytování sociální služby a podle nich postupuje.

 

Kritérium d)  

Poskytovatel vytváří a uplatňuje vnitřní pravidla pro ochranu osob před předsudky a negativním hodnocením, ke kterému by mohlo dojít v důsledku poskytování sociální služby.

 

 

Dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisu, a dále dle vyhlášky č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách.

 

Důkazy o naplňování standardu v zařízení:

 

Písemné důkazy:
 

·       Dokument „Standardy kvality Dům seniorů Mladá Boleslav“ (web, k nahlédnutí
v zařízení).

 • Dokument „Standardní ošetřovatelské postupy“ (sociální a zdravotní postupy).

·       Dokument „Etický kodex zaměstnance“ (web, zaměstnanci, vyvěšen na veřejném místě).

·       Zřizovací listina organizace (web).

·       GDPR – nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobním údajů a o volném pohybu těchto osob
a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).

·       Zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

·       Dokument „Domovní řád“ (web, vyvěšen na veřejném místě).

·       Náplně práce jednotlivých zaměstnanců.

·       Webové stránky zařízení.

·       Informační materiál.

·       Články v médiích, výroční zprávy.

 

Důkazy v každodenní praxi:
 

·       Aktivní prezentace sociální služby a života uživatelů navenek (prodejní akce, výstavy, web).

·       Respektování vlastní vůle klientů (procházky, nákupy apod.).

·       Vhodná a přiměřená aktivizace uživatelů (péče o květiny, o knihovnu ve spolupráci s dobrovolníky, ruční práce, výtvarné aktivity, zpěv apod.).

·       Dodržování vnitřních předpisů, postupů a pravidel jednotlivými zaměstnanci.

·       Vhodná výzdoba a vybavení zařízení a dovybavení si pokoje uživateli (obrázky apod.).

·       Pravidelné vzdělávání zaměstnanců v metodách poskytování sociálních služeb.

·       Postupná humanizace zařízení v domácí prostředí.

·       Řešení stížností na kvalitu nebo na způsob poskytování sociální služby.

 

 

 

 

Cílem sociálních služeb je umožnit lidem v nepříznivé sociální situaci využívat místní instituce, které poskytují služby veřejnosti i přirozené vztahové sítě, zůstat součástí přirozeného místního společenství, žít běžným způsobem. Poskytované služby zachovávají
a rozvíjejí důstojný život těch, kteří je využívají, jsou bezpečné a odborné.

 

Zdroj: „Zavádění standardů kvality sociálních služeb do praxe, průvodce poskytovatele, Praha 2002“.

 

Kritérium 1. a)         Poskytovatel má písemně definováno a zveřejněno poslání, cíle
a zásady poskytované sociální služby a okruh osob, kterým je určena,
a to v souladu se zákonem stanovenými základními zásadami poskytování sociálních služeb, druhem sociální služby a individuálně určenými potřebami osob, kterým je sociální služba poskytována; podle tohoto poslání, cílů a zásad poskytovatel postupuje.

 

Posláním Domu seniorů Mladá Boleslav je zabezpečení podpory lidem, kteří nemohou žít vzhledem ke snížené soběstačnosti, zdraví a věku sami ve svém domácím prostředí. Pomáháme jim prožívat spokojený, důstojný a klidný život s podporou zkušeného
a laskavého personálu.

 

Cílem je poskytování kvalitní sociální služby s respektem a úctou k člověku v důležité etapě jeho života a vytváření příjemného a důstojného prostředí pro uživatele. Základním cílem služby je dodržování lidských práv a respektování osobní svobody a potřeb uživatelů.

 

Dlouhodobé cíle služby:

 

 • přirozené začlenění uživatelů do života v domově a pomoc při péči o vlastní osobu,
 • zabránění zneschopnění a pasivního přijímání služeb ze strany uživatelů – snažit se zachovat co nejdéle schopnosti uživatele a klást důraz na lidský, vstřícný přístup
  k uživatelům,
 • zkvalitnění života a využití pozitivní podpory služeb, tak aby odpovídaly potřebám uživatele a běžnému životu jeho vrstevníků s ohledem na zachování důstojného života
  i ve stáří,
 • aktivizace uživatelů
 • předcházení sociálnímu vyloučení uživatelů (zapojování uživatele do dění v zařízení, ale i mimo něj).

 

Průběžné cíle služby:

 

 • zkvalitnění života uživatelů v zařízení tím, že se budeme snažit přiblížit službami co nejvíce domácímu prostředí (podpora soběstačnosti).
 • proškolování a supervize personálu pro výkon náročného povolání, které by mělo být chápáno jako poslání

 

Rozvojové cíle zařízení:

 

Pro zkvalitnění života uživatelů a pro zlepšení pracovních podmínek a prostředí zaměstnanců dochází k úpravám a vylepšením v objektu Domu seniorů. Snažíme se co nejvíce přiblížit domácímu prostředí, aby přechod do zařízení nebyl pro uživatele příliš náročný.

 

V krátkodobých rozvojových cílech budou upřesňovány investiční záměry, obnovy, vybavení Domu seniorů Mladá Boleslav

 

I nadále se budeme snažit zvelebovat a rozšiřovat prostředí domova a pravidelně plánovat nové rozvojové cíle, které budou pravidelně aktualizovány na našich webových stránkách.

 

Cílová skupina uživatelů:

 

Organizace poskytuje sociální služby osobám, které v důsledku složitého zdravotního stavu (diabetes, ICHS, CMP), omezené soběstačnosti, věku a ohrožení sociálním vyloučením, potřebují pomoc druhé osoby, kterou jim již nemůže poskytnout rodina ani blízcí.

 

Věková struktura: mladší senioři 65-80 let a starší senioři nad 80 let.

 

Poskytovatel sociálních služeb může odmítnout uzavřít smlouvu o poskytování sociální péče pouze, pokud:

 

 • neposkytuje sociální službu o kterou osoba žádá,
 • máme naplněnou kapacitu k poskytnutí sociální služby, o kterou osoba žádá, uchazeč je zařazen do pořadníku žadatelů,
 • zdravotní stav osoby, která o poskytnutí pobytové sociální služby žádá, vylučuje poskytnutí takové sociální služby, tyto zdravotní stavy stanoví prováděcí právní předpis § 36 prováděcí vyhlášky 505/2006,
 • osoba, která žádá o poskytnutí sociální služby, vypověděla v době kratší než 6 měsíců před touto žádostí smlouvu o poskytnutí téže sociální služby z důvodu porušování povinností vyplývajících ze smlouvy. Jestliže poskytovatel sociálních služeb odmítne uzavřít s osobou smlouvu o poskytnutí sociální služby z důvodů uvedených v předcházejícím odstavci, vydá o tomto osobě na její žádost písemné oznámení s uvedením důvodu odmítnutí uzavření smlouvy.

 

Zásady poskytování sociální služby:

 

Jedná se o zásady, na kterých je založeno poskytování sociální služby v Domě seniorů Mladá Boleslav a patří sem:

 • Odbornost v rámci vzdělávání pracovníků v přímé péči, trvale získávat dovednosti
  a přijímat nové přístupy v péči o uživatele. Dbát na dodržování mlčenlivosti a etického kodexu.
 • Týmová práce – podpora týmové práce, předávání potřebných informací o způsobu pomoci, podpory a péče o uživatele.
 • Důstojnost – pracovníci Domova přistupují k uživatelům zdvořile a s úctou, snažíme se vytvořit příjemné prostředí vstřícné k uživatelům.
 • Individuální přístup ke každému uživateli – při zajišťování péče přistupujeme ke každému uživateli individuálně, tedy konkrétně k jeho potřebám a s ohledem na jeho schopnosti a možnosti.

Dále dodržujeme tyto principy, které vyplývají i ze zásad viz výše při práci s uživateli:

 

 • dodržování práv a respektování volby uživatelů,
 • zachování lidské důstojnosti a rovný přístup k uživatelům,
 • zapojení uživatelů do dění v zařízení (stravovací komise, podílení se na výzdobě zařízení, díky svým výrobkům apod.),
 • zdraví životní styl – dodržování zdravé výživy dle pokynů výživového specialisty,
 • ochrana soukromí a ochrana uživatelů před negativním hodnocením a předsudky ať už ze strany zaměstnanců nebo od širšího společenského okolí z důvodu pobytu
  v zařízení,
 • spolupráce s rodinnými příslušníky,
 • široká a věku adekvátní nabídka volnočasových aktivit,
 • podpora dobrovolnictví (například: četba).

 

Poskytované služby:

 • celoroční ubytování
 • poskytování celodenní stravy (vychází z principů zdravé a pestré stravy),
 • pomoc pro zvládání běžných úkolů péče o vlastní osobu,
 • pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu,
 • úklid,
 • praní a opravy prádla,
 • zdravotně-ošetřovatelská péče,
 • rehabilitace,
 • sociální péče a sociálně terapeutická péče,
 • využití volného času – aktivizační činnosti,
 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,
 • vést uživatele k soběstačnosti s ohledem na jejich fyzický a psychický stav,
 • podporovat vzájemnou komunikaci mezi uživateli a poskytovatelem,
 • pomoc při uplatňování práv oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.

 

V zařízení jsou poskytovány sociální služby kvalifikovaným personálem v nepřetržitém provozu. Ubytování je zajištěno v jednolůžkových, dvoulůžkových a třílůžkových pokojích, je zajištěna celodenní strava, praní a opravy prádla, úklid a drobné nákupy. Dále mohou uživatelé podle své volby využít nabídku poskytovaných služeb například: společenské, zájmové a aktivizační programy, pomoc při vyřizování korespondence nebo některých úředních úkonů. Také mohou využívat služby zajišťované v zařízení cizími subjekty (kadeřnictví, pedikúra, občasný prodej textilu). K odpočinku jsou určeny upravená zahrada s altánem a senior fitness koutek (doplnění zahrady o jednoduché, leč účinné nástroje na protažení ramen, kloubů i nohou).

Kritérium 1. b)         Poskytovatel vytváří podmínky, aby osoby, kterým poskytuje sociální službu, mohly uplatňovat vlastní vůli při řešení své nepříznivé sociální situace.

Definice „Vlastní neboli svobodné vůle“

„Svobodná vůle je pojem, jenž ve filosofii označuje myšlenku, že člověk jedná jen na základě svých vlastních rozumových rozhodnutí, nikoliv pod vlivem vnějších podnětů (například osudu nebo boha), či jiných faktorů (vliv jiné osoby), jež nejsou v jeho moci. S otázkou svobodné vůle jde v ruku v ruce otázka odpovědnosti za vlastní činy. Pokud není naše rozhodování svobodné, můžeme být odpovědni za vlastní činy?“

Zdroj: „Wikipedie“.

 

Již prvním projevem vlastní vůle je podání žádosti do Domu seniorů Mladá Boleslav
a následného rozhodnutí o přijetí do našeho zařízení, které uživatel činí.

 

Služby poskytované v Domě seniorů Mladá Boleslav vycházejí z individuálně určených potřeb uživatelů a jsou poskytovány v takové míře, aby byla zachována důstojnost
a základní lidská práva uživatelů. Je přihlíženo k individuálním potřebám uživatelů, kteří jsou podporováni v jejich rozhodování a co nejvíce se podporuje jejich soběstačnost v rámci jejich možností. Je respektováno jejich rozhodnutí a přání (uživatel se sám rozhoduje o tom, co si přeje mít ten den na sobě, kdy si přeje navštívit lékaře v jeho ordinačních hodinách v zařízení a sám si může určovat svůj denní program – jakých aktivit se chce účastnit, kdy se chce jít projít, kdy se chce dívat na televizi apod.). Klíčový pracovník a pracovníci v přímé péči jsou uživatelům vždy k dispozici s radou a pomocnou rukou, pokud jsou o to požádáni, vždy však respektují přání uživatele, pokud dané přání neohrožuje uživatele na životě nebo důstojnosti.

 

Na základě výše uvedeného, je s každým uživatelem sestaveno a vedeno „Individuální plánování průběhu sociální služby“.

 

Každý uživatel má právo uplatňovat svoji svobodnou vůli, dle jeho individuálních možností, které mu jeho fyzický a psychický stav dovolí. Uživatel má vždy možnost požádat o dopomoc pracovníka přímé péče nebo sociální pracovnici, kteří jsou uživateli nápomocni (například pokud je uživatel imobilní, odkázaný na zdravotní pomůcky nebo se u uživatele projevují formy demence). Příklady uplatňování vlastní vůle uživatelů při řešení své nepříznivé sociální situace:

 

 • Uživatel může rozhodovat o své denní náplni, čemu se chce věnovat (například: malování obrazů a jejich vystavení v zařízení nebo se chce podívat na nějaké určité místo, které je pro něho nějak významné, popřípadě si přeje mít zachované své rituály z doby, kdy žil ve své domácnosti).

 

 • Uživatel může vidět projev své svobodné vůle i v zachování své soběstačnosti a v péči o svoji osobu, v takové míře, kterou zvládá (například: uživatel si sepíše nákupní seznam nebo ukáže pracovníkovi přímé péče případně sociální pracovnici co si přeje, rozhoduje si sám o péči o svoji osobu – zda se chce sám najíst, sám se umýt a sám rozhodovat kdy si přeje mít podávanou kávu nebo zda chce pomoci).

 

 • Uživatel si přeje zlepšit nebo zachovat částečnou sebeobsluhu (například: pravidelně navštěvovat kadeřníka, pedikéra apod.), mít možnost pečovat o svůj vzhled.

 

 • Přáním uživatele a projev jeho svobodné vůle spočívá v tom, s kým se chce setkávat
  a s kým nikoliv, zda si přeje dostávat denní tisk nebo pravidelně trénuje svoji paměť.

 

 • Plně imobilní uživatel odkázaný na péči druhé osoby má právo uplatňovat svoji svobodnou vůli, ať už si přeje být ve společenském dění a účastnit se různých akcí nebo si pouze být podporován ve svých zájmech a aktivitách, které ještě zvládá sám (poslech hudby, namazat si obličej a ruce krémem, učesat se, vybrat si pořad na který se chce dívat apod.).

Blíže definované některé postupy při uplatňování svobodné vůle uživatelů, viz příloha
Standardu č. 1, a dále v individuálních plánech uživatelů.

Nekonečno možností vyjádřit vlastní vůli.

Kritérium 1. c)          Poskytovatel má písemně zpracovány pracovní postupy zaručující řádný průběh poskytování sociální služby a podle nich postupuje.

 

Postupy jsou zpracovány a uloženy ve složce „Standardní ošetřovatelské postupy (sociální
a zdravotní)“, které mají pracovnice v přímé péči vždy po ruce a jsou s nimi seznámeny stejně jako se standardy kvality.

 

Kritérium 1. d)         Poskytovatel vytváří a uplatňuje vnitřní pravidla pro ochranu osob před předsudky a negativním hodnocením, ke kterému by mohlo dojít v důsledku poskytování sociální služby.

 

Zaměstnanci Domu seniorů Mladá Boleslav jsou seznamováni se standardy kvality, vnitřními pravidly tak, aby bez jakýchkoliv pochybností nedocházelo při výkonu práce u uživatelů k diskriminaci – barva pleti, pohlaví, rasa, víra, zesměšňování, tykání, osahávání, mluvení v jeho přítomnosti o něm s jinou osobou bez předchozího souhlasu.

 

Pracovníci jsou vázáni mlčenlivostí o uživatelích zařízení, uživatelé vždy oslovují „pane“, „paní“ a příjmením. Výjimku tvoří uživatelé, kteří si přejí být oslovováni křestními jmény
a uživatelé, kteří jsou v příbuzenském vztahu se zaměstnanci, nebo jejich rodinní známí. Způsob oslovování dle přání uživatelů je vždy uveden v individuální plánu, který je s uživatelem uzavírán. O uživatelích zaměstnanci nemluví jako o diagnózách. Pracovníci přímé péče nemají přístup ke zdravotním záznamům uživatelů.

 

Pokud uživatel opouští Dům seniorů Mladá Boleslav (na nákupy do města, divadla a apod.)
a doprovází jej zaměstnanec zařízení, má uživatel čisté, vhodné civilní oblečení
a doprovázející zaměstnanec je rovněž civilně oblečen.

 

Dům seniorů Mladá Boleslav je otevřeným zařízením, při pořádání společenských akcí pro uživatele, vítá i přítomnost rodinných příslušníků, známých a přátel uživatelů, čímž podporuje společenskou síť uživatelů a vztahy s jejich vrstevníky a rodinou. Vystupováním dětí z MŠ, ZŠ a SŠ jsou odbourávány mezigenerační rozdíly.

 

Vnitřní pravidla pro ochranu osob před předsudky a negativním hodnocením:

 

 • Rovný přístup – s uživateli jednáme poctivě a upřímně, neděláme žádné rozdíly,
 • Podpora schopností – uživatele podporujeme v samostatném zvládání veškerých činností, které zvládá,
 • Rovnocenný přístup – k uživatelům přistupujeme jako k dospělému člověku, v žádném případě jako k dítěti,
 • Zajištění bezpečného prostředí – vytváříme pro uživatele, klidné a bezpečné prostředí, bez toho, aby měli strach ze zastrašování,
 • Nenálepkujeme – uživatele neškatulkujeme, ale přistupujeme k nim s úctou,
 • Vyhýbáme se stigmatizaci – dbáme na to, aby přístup k uživatelům byl stejný, dáváme pozor, aby označení na oblečení bylo na místě, které není viditelné apod.,
 • Respektujeme tempo uživatelů – nespěcháme na uživatele, přizpůsobujeme se jejich tempu,
 • Začlenění uživatelů – dbáme na to, aby žádný z uživatelů nebyl vyloučený ze společenského dění, pokud to vyloženě není jeho výslovné přání.

 

Ke všem uživatelům přistupujeme s úctou, respektujeme jejich svobodnou volbu a snažíme se být nápomocni při začleňování do společnosti.