Standard č. 1 – 1.1 Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb

 Standard č. 1  Cíle a způsoby poskytování sociální služby
 Aktualizace platná od:  

 1. 2014

 

 Plné znění standardu:
Kritérium a) Poskytovatel má písemně definováno a zveřejněno poslání, cíle a zásady poskytované sociální služby a okruh osob, kterým je určena, a to v souladu se zákonem stanovenými základními zásadami poskytování sociálních služeb, druhem sociální služby a individuálně určenými potřebami osob, kterým je sociální služby poskytována; podle tohoto poslání, cílů a zásad poskytovatel postupuje.
Kritérium b) Poskytovatel vytváří podmínky, aby osoby, kterým poskytuje sociální službu, mohly uplatňovat vlastní vůli při řešení své nepříznivé sociální situace.
Kritérium c) Poskytovatel má písemně zpracovány pracovní postupy zaručující řádný průběh poskytování sociální služby a podle nich postupuje.
Kritérium d) Poskytovatel vytváří a uplatňuje vnitřní pravidla pro ochranu osob před předsudky a negativními hodnocením, ke kterému by mohlo dojít v důsledku poskytování sociální služby.

 

Vysvětlení standardu:
První standard má zaručit, že se poskytovatel sociálních služeb (ideálně všichni jeho zaměstnanci, nejen vedení) bude opakovaně zamýšlet nad tím, jaké je poslání služby ve vztahu ke společnosti, kdo je její klient (tedy pro koho je služba určena), z jakých zásad (principů) vychází a jaké jsou její cíle, kterých chce dosáhnout. 

Při formulování svého poslání, cílů, zásad a cílové skupiny klientů má služba vycházet z obecných požadavků zákona o sociálních službách. Tedy, že služba má za úkol především podporovat lidi v nepříznivé sociální situaci a předcházet jejich vyloučení ze společnosti. A dále, že služby musí být kdykoliv v praxi poskytovány odborně, důstojně, rovnoprávně a s respektem k základním lidským právům, přáním a individuálně určeným potřebám občanů – svých klientů.

 

Poslání a ostatní základní prohlášení služby musí být zveřejněna – kdokoliv tak může zkontrolovat, zda služba využívá poskytnuté veřejné finanční prostředky v souladu s účelem, pro který byla zřízena.

 Doklady o naplňování standardu v zařízení:
 Písemné doklady:
 • Dokument Popis realizace sociální služby (web, registr)
 • Dokument Etický kodex zaměstnance (web, zaměstnanci, vyvěšen na veřejném místě)
 • Zřizovací listina organizace (web)
 • Vnitřní předpis – směrnice organizace – ochrana osobních údajů
 • Vnitřní předpis – řád zařízení – Domácí řád (web, vyvěšen na veřejném místě)
 • Vnitřní předpisy – směrnice zařízení – Postup zaměstnanců při úmrtí klienta, Pravidla zdravotní péče, Pravidla pro odhlašování stravy a pobytu klientů, Pravidla pro poskytování fakultativních služeb klientům, Pravidla pro vyřizování stížností na kvalitu nebo způsob poskytovaných sociálních služeb, Pravidla pro uplatnění opatření omezující pohyb osob, Pravidla pro řešení nouzových a havarijních situací
 • Vnitřní předpisy – metodické postupy zařízení –Pravidla pro ochranu práv klientů, Pravidla pro jednání se zájemcem o sociální službu a uzavírání smlouvy, Uplatňování vlastní vůle klienta v Domě seniorů Mladá Boleslav
 • Náplně práce jednotlivých zaměstnanců
 • Webové stránky zařízení
 • Propagační materiály zařízení (informační letáky atd.)
 • Články v médiích, výroční zprávy
Důkazy v každodenní praxi: 
 • Aktivní prezentace sociální služby a života klientů navenek (prodejní akce, výstavy, přednášky)
 • Respektování vlastní vůle klientů (procházky, nákupy, odhlašování stravy apod.)
 • Vhodná a přiměřená aktivizace a zaměstnávání klientů
 • Řešení stížností na kvalitu nebo způsob poskytování sociální služby
 • Dodržování vnitřních předpisů, postupů a pravidle jednotlivými zaměstnanci
 • Vhodná výzdoba a vybavení zařízení
 • Pravidelné vzdělávání zaměstnanců v metodách poskytování sociálních služeb
 • Postupná humanizace zařízení v domácí prostředí

Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb

Cílem a posláním Domu seniorů Mladá Boleslav je poskytovat kvalitní sociální službu s respektem a úctou k člověku v důležité etapě jeho života a vytvořit klientům příjemné a důstojné prostředí. Posláním je taktéž umožnit seniorům se sníženou soběstačností, zejména z důvodu věku a jejichž životní situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby, prožít plnohodnotný, důstojný a dle jejich přání aktivní život. Služby poskytované v Domě seniorů vycházejí z individuálně určených potřeb klientů a jsou poskytovány v takové míře a tak, aby byla zachována důstojnost a základní lidská práva osob. Je přihlíženo k  individuálním potřebám klientů, kteří jsou podporováni v jejich rozhodování a co nejvíce se podporuje jejich soběstačnost v rámci možností klienta. V přiměřené míře a s ohledem na individuální potřeby a zdravotní stav jsou klienti také podporováni v jejich samostatnosti. Je respektována svobodná vůle klientů ve výběru aktivit, je respektováno jejich rozhodnutí, aby byl zachován pocit přirozeného života v příjemném a bezpečném domácím prostředí. Základním cílem a principem služby je dodržování lidských práv a respektování osobní svobody a potřeb klientů, vzájemná komunikace a týmová práce – mezi vedením Domova a zaměstnanci, profesionální, diskrétní, individuální, nestranný a partnerský přístup ke klientům. Je podporován aktivní život klientů, dodržuje se právo na soukromí, respekt k základním lidským potřebám jistoty a bezpečí, pomoc při zhoršení komunikačních schopností u některých klientů, poskytuje se nepřetržitá a komplexní sociální péče.

 Zásady poskytování sociální služby

Jedná se o zásady, na kterých je založeno poskytování sociální služby v DS.

Patří sem:

 • Odbornost v rámci vzdělávání pracovníků v přímé péči trvale získávat dovednosti a přijímat nové přístupy v péči o uživatele
 • Týmová práce – podpora týmové práce, předávání potřebných informací o způsobu pomoci, podpory, péče uživatelům.
 • Zásada důstojnosti – pracovníci domova přistupují k uživatelům zdvořile a s úctou, snažíme se vytvořit příjemné prostředí vstřícné uživatelům.
 • Individuální přístup ke každému uživateli – při zajišťované péči přistupujeme ke každému uživateli individuálně, tedy konkrétně k jeho potřebám s ohledem na jeho schopnosti a možnost