Standard č. 2 – Ochrana práv osob

 

 Standard č. 2  Ochrana práv osob
 Aktualizace platná od:  

 1. 2014

 

 Plné znění standardu:
Kritérium a) Poskytovatel má písemně zpracována vnitřní pravidla pro předcházení situacím, v nichž by v souvislosti s poskytováním sociální služby mohlo dojít k porušení základních lidských práv a svobod osob, a pro postup, pokud k porušení těchto práv osob dojde; podle těchto pravidel poskytovatel postupuje.
Kritérium b) Poskytovatel má písemně zpracována vnitřní pravidla, ve kterých vymezuje situace, kdy by mohlo dojít ke střetu jeho zájmů se zájmy osob, kterým poskytuje sociální službu, včetně pravidel pro řešení těchto situací; podle těchto pravidel poskytovatel postupuje.
Kritérium c) Poskytovatel má písemně zpracována vnitřní pravidla pro přijímání darů; podle těchto pravidel poskytovatel postupuje.

 

Vysvětlení standardu:
Obsahem druhého standardu kvality jsou situace, při kterých může v průběhu poskytování sociální služby dojít k porušení práv klientů anebo k různým situacím, kdy dojde ke střetům zájmů mezi zaměstnanci a klienty. V průběhu poskytování sociální služby je mezilidský kontakt mezi pracovníky a klienty zcela klíčový a je tedy velmi pravděpodobné, že k takovým situacím dojde. Některé jsou způsobeny odlišným způsobem života a nazírání na život klientů i pracovníků, některé vznikají díky nevyváženým rolím pracovníků a klientů (pracovníci jsou logicky vždy částečně v pozici moci, klienti naopak díky své nepříznivé sociální situaci v nevýhodném postavení).Služba je povinna respektovat jedinečnost každého klienta, jeho osobnost, mít respekt k jeho odlišné životní situaci a možnostem, které má. Ze zákona je služba povinna napomáhat tomu, aby klient byl respektován i svým okolím, aby nebyla krácena jeho základní lidská práva apod.

 

Právě proto se má služba předem připravit na různé situace, se kterými se v souvislosti s porušením práv nebo střetu zájmů může setkat. Smyslem je, aby tyto situace služby předvídala, činila příslušné preventivní kroky k tomu, aby k nim nedošlo a v případě, že přes to všechno k nějaké dojde, tak aby věděla, jak se zachovat a jaké důsledky z toho vyvodit – ať již okamžité k zamezení dalšího trvání stavu, nebo třeba represivní vůči viníkům, kteří je způsobili nedbalostí nebo úmyslně.

 

 Doklady o naplňování standardu v zařízení:
 Písemné doklady:
 • Dokument Etický kodex zaměstnance (web, zaměstnanci, vyvěšen na veřejném místě)
 • Vnitřní předpisy – směrnice zařízení – Pravidla pro přijímání, evidenci a použití darů, Pravidla pro zajišťování zdravotní péče klientům (právo na rozhodování, podílení se na péči o své zdraví…), Pravidla pro vyřizování stížností na kvalitu nebo způsob poskytovaných sociálních služeb, Pravidla pro uplatnění opatření omezující pohyb osob.
 • Vnitřní předpisy – metodické postupy zařízení – Pravidla pro ochranu práv klientů, Pravidla pro jednání se zájemcem o sociální službu a uzavírání smlouvy.

 

Důkazy v každodenní praxi: 
 • Respektování vlastní vůle klientů (procházky, nákupy, odhlašování stravy apod.)
 • Řešení stížností na kvalitu nebo způsob poskytování sociální služby
 • Používání opatření omezujících pohyb osob pouze v souladu s § 89 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.
 • Postupná humanizace zařízení v domácí prostředí

Standard č. 2 Ochrana práv klientů

 

Každý člověk je způsobilý mít základní lidská práva a jednat na základě svobodné vůle. Nikdo není oprávněn do těchto práv zasahovat.

Při poskytování sociální služby roste riziko porušování lidských práv v souvislosti s mírou závislosti uživatele na poskytované službě.

 

Standart č. 2 uvádí, jakým způsobem poskytovatel předchází situacím, v nich by službami mohlo docházet k porušování základních lidských práv uživatelů a zároveň určuje, jak postupovat v případě, že by k porušení práv uživatelů došlo.

 1. Ochrana soukromí a případy možného porušení
 • Klient obývá vícelůžkový pokoj

Opatření:

 • Uživatel si může zažádat o změnu pokoje na jednolůžkový
 • V domově jsou maximálně třílůžkové pokoje
 • Personál důsledně používá zástěny pro zajištění soukromí při hygieně nebo v případě

přání uživatele

 • Umožnit uživateli uschovat si své osobní věci na zamykatelné místo

Odpovídá: sociální pracovník, pracovníci přímé péče

 • Personál nevstupuje do pokoje uživatele bez zaklepání a bez vyzvání

Opatření:

 • Personál vždy před vstupem do pokoje uživatele zaklepe a počká přiměřenou dobu na vyzvání. Pokud nenásleduje vyzvání, opatrně vstoupí do pokoje za účelem zjištění stavu uživatele.
 • V případě vstupu do pokoje při nepřítomnosti uživatele, je uživatel i vždy oznámeno předem, za jakým účelem se do jeho pokoje vstupuje.

Odpovídá: všichni pracovníci poskytovatele

 • Uživatel má možnost zamknout se při použití WC a koupelny

Opatření:

 • Instalovat na vybrané dveře od WC a koupelen zámky, uzamykatelné zevnitř, které je však možné zvenku odemknout klíčem

Odpovídá: vedoucí údržby

 • Personál nevstupuje do prostoru WC a koupelny, kde jsou prováděny úkony hygieny bez zaklepání a bez vyzvání

Opatření:

 • Personál před vstupem do prostor WC a koupelny, kde se nachází uživatel, vyčká na ukončení úkonu, případně při neodkladné záležitosti zaklepe a počká přiměřenou dobu na vyzvání. Pokud nenásleduje vyzvání, opatrně vstoupí do prostoru za účelem zjištění stavu uživatele.

Odpovídá: všichni pracovníci přímé péče

 • Provádění osobní hygieny, výměny inkontinentních pomůcek nebo používání toaletních křesel, probíhá v soukromí

Opatření:

 • Zajistit dostatečné množství mobilních zástěn a jejich důsledné používání při provádění osobní hygieny
 • Zavírat dveře do pokoje
 • V případě použití toaletního křesla zajistit, aby uživatel byl na pokoji sám (mobilní uživatele požádat o opuštění místnosti, případně upozornit návštěvy na poskytnutí soukromí)
 • Provést vždy komplexní hygienu (nenechávat uživatele samotného, bez oblečení), následně odnést z pokoje vše potřebné. V případě nutnosti opustit pokoj, vždy přikrýt uživatele)
 • Pokud vstupují do pokoje další pracovníci, dodržovat postup zajišťující právo na soukromí

Odpovídá: všichni pracovníci přímé péče

 • V domově není používán kamerový systém

 

 1. Uživatel má možnost svobodně se rozhodnout, jaký bude jeho denní režim a případy možného porušení
 • Nejsou režimová opatření v oblasti stravování, vstávání, uléhání a hygieny

Opatření:

 • V rámci předcházení porušení uvedeného práva informujeme uživatele o možnostech služby a společně stanovíme plán péče.

Odpovídá: sociální pracovník+ klíčový pracovník

 • při prvotním plánování služby vycházet z informací získaných z dotazníku žadatele od sociální pracovnice

Odpovídá: klíčový pracovník

 • Zaznamenat v průběhu adaptačního období životní příběh uživatele, jeho zvyky, návyky a přání a podle toho přizpůsobit poskytování služby

Odpovídá: klíčový pracovník

 • Přizpůsobovat dobu a způsob poskytování služeb potřebám a přáním uživatelů

Odpovídá: sociální pracovník

 • O větrání na pokojích klientů nerozhoduje personál služby

Opatření:

 • Větrání na pokojích provádět vždy podle přání uživatele, nerozhodovat za ně a nepostupovat proti jejich vůli.

Odpovídá: pracovníci přímé péče

 • Pracovníci neupřednostňují přání rodiny před přáním klienta

Opatření:

 • Dodržovat zásadu, že smluvním partnerem DS je uživatel a on tedy vyjednává v rámci svých možností a schopností podmínky poskytování služby. Pokud je přání uživatele v rozporu s přáním rodinných příslušníků, služba je vždy stanovena dle přání uživatele

Odpovídá: všichni zaměstnanci DS

 

 1. Právo na zachování lidské důstojnosti, osobní cti, dobré pověsti a ochranu jména a situace možného porušení:
 • Každý má právo být důstojně oslovován

Opatření:

 • V individuálním plánu je stanoveno ve spolupráci s uživatelem, jakým způsobem je uživatel oslovován. Toto oslovování dodržují všichni členové pracovního týmu.
 • Uživateli je vždy vykáno a je oslovován pouze titulem, jménem nebo příjmením, podle domluvy v rámci individuálního plánování.

Odpovídá: všichni zaměstnanci poskytovatele

 • Personál nehovoří o uživateli před ostatními uživateli nebo ve veřejných prostorách

Opatření:

 • Důsledné dodržování a kontrola dohodnutých zásad, které jsou uplatňovány v DS a povinnosti zachovávat mlčenlivost.

Odpovídá: všichni zaměstnanci poskytovatele

 

 1. Právo na ochranu před neoprávněným shromažďováním, zveřejňováním nebo jiným zneužíváním údajů o své osobě
 • Domov nezpracovává osobní údaje uživatelů v rozporu se zákonem 101/2000Sb., na ochranu osobních údajů – nedochází porušení práva na ochranu osobních údajů

Opatření:

 • Dodržovat zákon 101/2000 Sb., na ochranu osobních údajů a vnitřní předpisy DS, týkající se této oblasti
 • Informovat uživatele, že s podáním žádosti o poskytování služby soc. péče zároveň poskytli souhlas se zpracováním osobních údajů pro potřeby služby
 • Dodržovat přání uživatele, zda chce, aby některé údaje o něm byly publikované na nástěnkách či v magazínu a zda si přeje či nikoliv být na fotkách na nástěnkách

Odpovídá: sociální pracovnice, pracovníci přímé péče

 • Ústní informace vedoucí k identifikaci uživatele nejsou sdělovány mezi pracovníky služby na místech, kde je mohou slyšet i další osoby, které je pro výkon své práce nepotřebují – porušení práva na ochranu osobních údajů

Opatření:

 • Důsledně dodržovat vnitřní pravidla DS o předávání informací a mlčenlivost.

Odpovídá: všichni zaměstnanci poskytovatele

Pro oblasti porušování ochrany práv osob má poskytovatel definované mechanismy nápravy pro případy zjištění porušení práv uživatelů DS

Při nástupu do zaměstnání je zaměstnanec poučen o dodržování všech vnitřních předpisů. V

případě zjištěného porušení tohoto metodického pokynu hrozí zaměstnanci sankce v následujícím pořadí:

V případě porušení práv uživatelů následuje tento postup:

 1. Za poskytovatele se uživateli omluví ředitel. Pokud vznikla nějaká škoda, domluví se na její

náhradě.

 1. Na základě pracovněprávního vztahu mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem může dojít dle závažnosti porušení práv uživatele k následujícím sankcím:
  • ústní napomenutí
  • snížení osobního příplatku
  • písemné napomenutí s upozorněním na možnost výpovědi
  • ukončení pracovního poměru
 1. Zaměstnanec se za porušení práv omluví uživateli.

STŘETY ZÁJMŮ

 • Obsah poskytované služby
Situace, v nichž by v souvislosti s poskytováním služby mohlo dojít ke střetu zájmů. Pravidla řešení těchto situací 
Uživatel vyžaduje odborné služby, kteréslužba neposkytuje. Uživatel je pracovníkem seznámen s posláním zařízení a s tím, jaké služby ze zákona nabízí.
 • Vztahy pracovník – uživatel
Situace, v nichž by v souvislosti s poskytováním služby mohlo dojít ke střetu zájmů Pravidla řešení těchto situací
Uživatel žádá o jiného klíčového pracovníka, než který byl stanoven na začátku služby a organizace ho z provozních důvodů nemůže zajistit. Pracovníci v týmové spolupráci individuálně posuzují okolnosti přání a dle svého zjištění uživateli je v odůvodněných případech vyhověno dle možností poskytovatele.
Mezi uživatelem a pracovníkem je příbuzenský vztah. O této situaci jsou informování všichni členové týmu.Řešení situace je vždy individuální s přihlédnutím na zájmy uživatele s možností:

 • převedení pracovníka na jiné oddělení
 • setrvání na stávajícím oddělení, za předpokladu neprotežování rodinného příslušníka.

 

Pracovníci mají ke klientovi negativnívztah.  Pracovníci by měli zachovávat nestrannost a profesionalitu ke všem uživatelům stejně. Případná rizika v pozitivním i negativním vztahu řeší pracovníci týmovou prací, v rámci porad nebo pomocí supervize.
Uživatel chce pracovníka obdarovat darem. Pracovník uživateli vysvětlí, že není možné od uživatele přijmout jakýkoliv dar (dle Občanského zákoníku).
Uživatel se zná z dřívější doby s pracovníkem a zve jej na návštěvy mimo pracovní dobu. Pracovník zachovává profesionální postoj k uživateli i mimo svou pracovní dobu a nezvýhodňuje jej vůči ostatním. Informace o tom, že se s uživatelem zná, je známá všem členům pracovního týmu.
Uživatel odmítá sestavení individuálního plánu, nepřeje si sestavení individuálního plánu a jeho pravidelné vyhodnocování. Uživateli je vysvětleno, co mu má poskytování služby přinést, čím mu má pomoci a jak zlepší jeho situaci. Již před zahájením poskytování služby je zájemce o individuálním plánování sociálním pracovníkem informován. 
Uživatel si přeje, aby mu pracovník tykal a oslovoval jej křestním jménem. Oslovovat křestním jménem je možné v případě, že je toto upraveno v individuálním plánu. Tykání je nepřípustné a uživateli je to ohleduplně vysvětleno (výjimkou jsou příbuzní a známý pracovníka).
Uživatel požádá pracovníka o nějakou formu pomoci či návštěvu mimo pracovní dobu pracovníka.Uživatel si vytvoří silné citové pouto k určitému pracovníkovi nebo naopak pracovník k uživateli.  Pracovníci si jsou vědomi rizik navázání přátelského vztahu s uživateli a kontaktu s uživateli nad rámec pracovní doby.Pracovník zachovává profesionálně vlídný přístup ke všem klientům stejně.Pracovník přesně odděluje čas a zachovává své role v době kdy je u uživatele jako profesionál v pracovní době a kdy jako přítel ve svém volném čase

Pracovník musí uživatele seznámit s tím, že návštěvy mimo pracovní dobu nejsou standardním postupem a že je automaticky nemůže očekávat od ostatních pracovníků.

Pokud je zjištěno, že navázání přátelského vztahu k uživateli bylo ze strany pracovníka zištné, je toto posuzováno jako porušení pracovní kázně.

 

 • Neutralita pracovníka
Situace, v nichž by v souvislosti s poskytováním služby mohlo dojít ke střetu zájmů. Pravidla řešení těchto situací 
Rodina volí a určuje, které úkony se mají zajistit při poskytování péče v rozporu s volbou a zájmem uživatele.  Organizace nesmí dle zákona o sociálních službách poskytovat služby jinak než na základě smlouvy. Nikdo nesmí být k podpisu smlouvy nucen. S rodinou je jednáno vždy za přítomnosti uživatele i to i v případě, že uživatel má ustanoveného opatrovníka. Pracovník se snaží o projednání požadavků a očekávání a nalezení řešení. 
 • Finanční zvýhodňování/znevýhodňování
Situace, v nichž by v souvislosti s poskytováním služby mohlo dojít ke střetu zájmů.  Pravidla řešení těchto situací 
Poskytovatel neposkytuje uživateli, nadbytečnou péči, v rámci péče o vlastní osobu aktivně na uživatele působí  Pracovník poskytuje uživateli pouze takovou péči, na kterou má nárok, bez ohledu na majetkové poměry. 
Uživatel si přeje dát zaměstnanci či DS věcný nebo finanční dar  Zaměstnance ani poskytovatel nesmí dle § 2067 Občanského zákona jakýkoliv dar od uživatele přijmout. Přijímání darů obecně řeší finanční směrnice č. ..