Individuální plánování

Motto:

„Nikomu nepomůžeš, budeš-li za něho dělat to, co může udělat sám“

(Abraham Lincoln)

Poskytování služby vychází z osobních cílů a potřeb klienta a je postaveno především na jeho schopnostech, zálibách a dovednostech. Průběh poskytování služby je proto přiměřeně plánován. Poskytování služby vychází především z nabídky poskytovatele a výběru možností a přání klienta. Za plánování a průběh služby pro jednotlivé klienty odpovídá vždy klíčový pracovník. Ten se především musí zajímat o osobní přání, zájmy a cíle klienta, aby byl schopen předat dál takové informace, které by vedly cíleně poskytované službě a k efektivně využitému potenciálu jednotlivých klientů. Společnou týmovou prací pak bude organizace schopna naplnit osobní cíle a přání klientů.

Plánování služby

 1. Klíčový pracovník je osoba:

–     která provádí individuální plán s klientem

 • která prošla kurzem přípravy klíčového pracovníka
 • které je poskytnuta podpora formou školení a supervize

Rozdělení klientů jednotlivým klíčovým pracovníkům je prodiskutováno a určeno v týmu pracovníků přímé péče. Pokud si klient přeje změnu klíčového pracovníka, sdělí toto svému KP a ten vše projedná v Týmu pracovníků přímé péče, který přidělí nového KP. Ten je pak představen klientovi odvolaným KP.

 1. Klíčový pracovník si nejprve zajistí o svém klientovi základní údaje, které mu poskytne soc. pracovnice a vedoucí zdravotního úseku. Tyto informace zadá do přehledné tabulky, která slouží jako prvotní informace o plánování služby.
 2. Již při první návštěvě klientovi představí tuto tabulku a společně s ním doplní chybějící údaje. Dále naváže s klientem prvotní kontakt a seznámí ho se skutečností, že je jeho klíčový pracovník a co to především znamená pro klienta samotného.
 3. KP pomůže klientovi zhotovit a zavést stejný osobní plán a seznámí ho s tím, že všechny pracovníci, kteří mu poskytují služby a které si přeje, budou tuto činnost do jeho plánu zapisovat. Jsou to především rehabilitační, volnočasové a sociální pracovnice, ale i ředitelka domova.
 4. Při další smluvené schůzce začne KP klienta připravovat na to, že by bylo dobré začít formulovat osobní cíl a přání. Nutno podotknou, že těchto schůzek se může uskutečnit několik, než klient dospěje k určité formulaci svého přání nebo cíle.
 5. Je-li cíl formulován, nastupuje KP , který vede klienta ke splnění svého cíle. Informuje Tým o formulaci cíle a je-li ke splnění cíle nutná spolupráce jiných pracovníků např. soc. pracovnice, přizve jí do Týmu. Společně s klientem potom pracují na dosažení jeho cíle.
 6. Také ostatní  pracovníci sociální péče pomáhají naplňovat osobní plán služby klienta. Pod vedením zkušených pracovníků je prováděna především rehabilitační činnost, nácvik základních sebeobslužných dovedností a osobní hygiena, plánována je i volnočasová aktivita nebo jen denní informování o dění v domově apod. Všechny tyto aktivity jsou zaznamenávány do osobního plánu klienta. Ten pak vyhodnocuje tyto služby.
 7. Časový harmonogram návštěv klíčového pracovníka je projednán s klientem a upraven dle jeho přání.
 8. KP společně s klientem vyhodnocuje poskytované služby. Klient má právo ovlivňovat průběh a měnit osobní cíle, kterých chce poskytováním služby dosáhnout. Je-li některá poskytovaná služba nevyhovující, KP projedná v Týmu změnu a oznámí toto klientovi. Na příští schůzce zhodnotí s klientem dosažené změny.
 9. Je-li klient i nadále nespokojen, upozorní KP na skutečnost, že byl při přijímání do

Domu seniorů seznámen s postupem podávání stížností. Nemůže-li si klient

vzpomenout nebo si není jistý, KP ho opětovně s principem podávání stížností

seznámí. Je možno také přizvat sociální pracovnici, která v případě stížnosti, pomůže

klientovi s její formulací. Pokud si klient bude přát, zajistí předání a vyřízení

stížnosti dle  pravidel domova pro vyřizování stížností (standart č.7).

Součástí individuálního plánu je:

 • Plán ošetřovatelské péče – Individuální plán péče

– Individuální plánování služby pro klienta

 

 • Sociální šetření
 • Plán rehabilitační činnosti
 • Plán volnočasových aktivit
 • Plán adaptace a osobní profil klienta