Jednání se zájemcem o službu

Přijetí zájemce o službu do zařízení sociální péče patří k nejvýznamnějším životním rozhodnutím učiněným jednotlivcem nebo jeho zástupci.

Zájemce o službu je před uzavřením smlouvy seznámen se všemi podmínkami poskytování služby. Pracovník zařízení (nejčastěji sociální pracovnice DS) zjišťuje, co zájemce od služby očekává a společně pak formulují, jakým způsobem bude poskytovaná služba dohodnuté cíle naplňovat.

Průběh jednání:

 • Zájemce o službu je vyzván sociální pracovnicí k návštěvě zařízení a dojednání podmínek. Výzva je provedena písemně a telefonicky upřesněna.
 • Jednání vede soc. pracovnice, přizvána je vedoucí zdravotního provozu a ředitelka domova. Zájemce o službu má možnost si přivést na jednání rodinného příslušníka nebo osobu blízkou dle svého uvážení.
 • pracovnice nejprve zájemce ústně seznámí se všemi službami v organizaci, nabídne aktivizačně-terapeutické programy a předá propagační materiály.
 • Dále pak předloží rozpis ceny za ubytování, stravování a ceník placených služeb v organizaci.

 

Ve druhé části jednání:

Následuje prohlídka celého domova, včetně možností volnočasových aktivit, dílen a prostor určených pro společné užívání a ostatními klienty. Dále je zájemci o službu předveden pokoj, který mu zařízení nabízí k ubytování a k užívání. Pokud je zájemce s nabízenými službami a ubytováním spokojen a souhlasí s podmínkami přijetí, přistoupí sociální pracovnice k sepsání „Smlouvy o poskytování sociální služby“ včetně úhradového dodatku, mezi zájemcem a zařízením.

Ta je poté dána klientovi domů k řádnému pročtení. Je dohodnut termín nástupu do zařízení a v tento den dojde také k podpisu smlouvy a úhradového dodatku.

 • pracovnice také předá seznam věcí, potřebných dokladů a formalit, které je nutné zařídit a obstarat před dnem přijetí do zařízení (viz www.ddmb.cz). Sociální pracovnice zjišťuje, jaké potřeby klient má, jeho představy o poskytování služeb, rozsahu a četnosti poskytování. Dále zjišťuje, co zájemce ještě zvládne sám, v jakém rozsahu, jeho schopnosti, koníčky a zájmy.

Den nástupu do zařízení:

 • označené prádlo, cennosti a peníze se sepíší na soupis osobních věcí
 • doklady jsou předány sociální pracovnici (RL a poslední výměr důchodu vše v kopiích), OP si ponechá klient u sebe nebo dle přání uschová u soc. pracovnice
 • zdravotní dokumentace a pojištěnecká kartička je buď předána vrchní sestře, nebo si jí klient ponechá u sebe dle vlastního uvážení
 • proběhne hotovostí platba za pobyt v zařízení do konce kalendářního měsíce
 • sociální pracovnice vysvětlí principy platby za pobyt v dalších měsících a postup na České správě sociálního zabezpečení Praha
 • připomene možnost spoření na vkladní knížku klienta v Domě seniorů a upozorní na ponechání minimální částky peněz (15% z vypláceného důchodu) na platbu léků a drobné nákupy cukrovinek a minerální vody

Závěr:

Proces přestěhování do zařízení je často provázen pocity ztráty, separace, odmítání, apatie a zloby. Na druhé straně však může také znamenat ulehčení, pohodlí a možnost setkání s novými přáteli.

Citlivé řízení takového procesu, aktivní zapojení zájemce o službu do procesu přestěhování, snižuje ve značné míře celkovou úroveň stresu a zvyšuje pravděpodobnost pozitivního průběhu změny a získání zkušeností s rezidenční péčí.

Poskytovatel služby je v ideálním postavení v tom smyslu, že může objasnit, jak je zařízení schopno odpovědět na individuální potřeby klienta a jejich přechod k životu v rámci domova.