Poskytované služby

SLUŽBY

Služby Domu seniorů Mladá Boleslav, poskytovatele sociálních služeb obsahují podle Zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách tyto základní činnosti:

 

 1. POSKYTNUTÍ UBYTOVÁNÍ
 • Poskytnutí ubytování zahrnuje úklid, praní, žehlení a drobné opravy osobního prádla.
 • Ubytováním je zahájeno poskytování pobytových sociálních služeb. Uživatel se ubytuje v jedno, dvoulůžkovém či trojlůžkovém pokoji, který s ním byl předem dojednán ve Smlouvě o poskytnutí pobytové sociální služby.
 • Uživatel se může následně přestěhovat do jiného pokoje.

 

 1. POSKYTNUTÍ STRAVY
 • Nabízíme celodenní stravování v rozsahu 3hlavních jídel (snídaně, oběd, večeře
 • K obědu nabízíme jeden druh jídla.
 • Studené večeře: středa, sobota, neděle.
 • Uživatelům závislým na pomoc druhé osoby je pravidelně jídlo dováženo na patra.
 • Stravu nabízíme: standartní, šetřící dietu, diabetickou dietu, popř. po domluvě jinou.
 • Pokud se uživatel nechce stravovat dietně, je rozhodnutí respektováno.
 • Pokud si uživatel chce odhlásit některé jídlo, může tak učinit.

 

 1. POMOC PŘI ZVLÁDÁNÍ ÚKONŮ PÉČE O VLASTNÍ OSOBU

Komplex zahrnuje činnosti každodenní pomoci v sebepéči, kterou poskytují pečovatelky. Rozsah a způsob pomoci je individuálně plánován na základě zjištěných možností a omezení uživatele, s ohledem na to, co je pro uživatele důležité a v možnostech služby v rámci zákonem stanovené povinnosti podporovat uživatele v nezávislosti na poskytované službě.

 

 1. POSKYTNUTÍ LÉKAŘSKÉ PÉČE

V Domě seniorů ordinuje pravidelně 2x týdně praktický lékař. Odborní lékaři dle potřeby dochází a k odbornému vyšetření do zdrav. zařízení je klientům zajištěn odvoz sanitním vozem s doprovodem.

 

 1. POMOC PŘI OSOBNÍ HYGIENĚ

Dbáme maximálně na důstojnost, zachování soukromí, diskrétnost a zmírnění pocitů studu.

 

 1. ZPROSTŘEDKOVÁNÍ KONTAKTU SE SPOLEČENSKÝM PROSTŘEDÍM

Areál Domu seniorů je umístěn v klidné části města Mladá Boleslav. Je dostupný městskou hromadnou dopravou. Součástí areálu je udržovaný park. Uživatelé mohou zařízení opouštět kdykoli chtějí.

 • Návštěvy mohou uživatelé přijímat denně.
 • Uživatelé mohou využívat všechny veřejné služby (např. lékař, pošta, restaurace atd.)

 

 1. SOCIÁLNĚ TERAPEUTICKÉ A AKTIVIZAČNÍ ČINNOSTI

Spolupráce pracovníků s uživateli směřuje od každodenní pomoci v sebepéči po podporu při řešení životních situací. Výjimku tvoří, když se situace uživatele změní natolik, že podpora udržování dovedností není možná. V tom případě mu poskytujeme takový rozsah péče, aby mohl v klidu dožít v Domě seniorů v důstojných podmínkách, s důstojným zacházením a s potřebnou pomocí a péčí.

 

Pečovatelky denně spolupracují s klienty při všech denních činnostech. Rozsah přímé péče určují objektivně posouzené potřeby uživatele. Průběh poskytování služeb je plánován s ohledem na to, co je pro uživatele důležité, s každým individuálně. Účel přímé péče je pomáhat a podporovat každého uživatele pouze v činnostech, které sám již nezvládá.

Sociální pracovníci – zastupují uživatele tam, kde sami jednat nemohou, pomáhají při jednáních s úřady, s ochranou práv uživatelů a poskytují sociální poradenství klientům i jejich rodinným příslušníkům či osobám blízkým.

Terapeutky – vytvářejí nabídku skupinových a individuálních činností pro volný čas uživatelů s cílem podporovat jejich fyzickou a psychickou kondici.

 

 1. POMOC PŘI UPLATŇOVÁNÍ PRÁV, OPRÁVNĚNÝCH ZÁJMŮ A PŘI OBSTARÁVÁNÍ OSOBNÍCH ZÁLEŽITOSTÍ

 

Spolupráce pracovníků s uživateli směřuje k podpoře uplatňování práv a oprávněných zájmů uživatelů služby. Od důsledného zaměření na vlastní volbu a rozhodování uživatele při každodenní pomoci v sebepéči, přes podporu při řešení životních situací, po ochranu těch uživatelů, kteří se nemohou hájit sami.

 • Při řešení situací střetů zájmů mezi uživatelem a pracovníkem mají pracovníci poinnost postupovat dle příslušného metodického pokynu.
 • Při řešení situací střetů zájmů uživatele a zájmů rodinného příslušníka zásadně upřednostňujeme oprávněný zájem uživatele.

 

 1. ASISTOVANÉ HOSPODAŘENÍ

Sociální pracovník, pokladna DS

Účelem pomoci je přiměřeně podporovat klienta, který v důsledku onemocnění (např. demence nebo nepohyblivost) potřebuje pomoc při nakládání s penězi. Cílem podpory je zachovat co největší míru jeho autonomie a umožnit mu přiměřené riziko. Rozsah podpory nebo pomoci je závislý na soběstačnosti klienta.

 

Asistované hospodaření zahrnuje:

 • Pomoc při přebírání důchodu a jiné finanční hotovosti
 • Umožnění uložit finance v depozitech DS
 • Pomoc disponovat s úsporami v bance – vklady, výběry
 • Ochranu – kontrolu zaměřenou na bezpečný způsob nakládání s penězi (správné počty)
 • Podporu hospodaření
 1. Dávkování finančních prostředků v dohodnuté nebo doporučené výši na dohodnuté období (týden, den)
 2. Koordinaci postupů přímé podpory klíčového pracovníka
 • Transparentní vedení finančních záležitostí klienta v případě, že klient zcela není schopen se svými penězi nakládat:
  1. Sociální pracovník vystavuje a eviduje příjmové a výdajové opokladní lístky včetně příloh
  2. Zaznamenává pohyby na depozitním účtu jednotlivých uživatelů
 • Spolupráce s rodinnými příslušníky uživatele s cílem zachovat, co nejvyší míru autonomie klienta.

 

 1. POMOC PŘI JEDNÁNÍ S ÚŘADEM

Sociální pracovník

Cílem podpory je zachovat co nejvyšší míru jeho autonomie. Rozsah podpory nebo pomoci je individuální, závislý na soběstačnosti klienta.

Pomoc zahrnuje:

 • Sociálně právní poradenství
 • Vysvětlení obsahu a účelu úřeních písemností
 • Pomoc při písemné komunikaci s úřady
 • Pomoc při telefonické komunikaci s úřady
 • Asistence při jednáních klienta s úřední osobou v domě seniorů i na úřadě
 • Zastupování na úřadech na základě zplnomocnění klientem
 • Zprostředkování právnické pomoci a pomoci dalších institucí
 • Ochranu práv a oprávněných zájmů klienta, který není schopen hájit se sám.

Výše je vyjmenován maximální rozsah pomoci, který je v praxi individuálně přizpůsobován aktuálním možnostem uživatele tak, aby podporoval jeho soběstačnost a autonomii.