Informace pro žadatele

Pro koho je služba určena:

 Cílová skupina uživatelů

Organizace poskytuje sociální služby osobám, které v důsledku složitého zdravotního stavu (diabetes, ICHS, CMP), omezené soběstačnosti, věku a ohrožení sociálním vyloučením, potřebují pomoc druhé osoby, kterou jim již nemůže poskytnout rodina ani blízcí.

Věková struktura: mladší senioři 65-80 let a starší senioři nad 80 let.

Podmínky pro odmítnutí uzavření žádosti o službu:

 • neposkytuje sociální službu o kterou osoba žádá,
 • máme naplněnou kapacitu k poskytnutí sociální služby, o kterou osoba žádá, uchazeč je zařazen do pořadníku žadatelů,
 • zdravotní stav osoby, která o poskytnutí pobytové sociální služby žádá, vylučuje poskytnutí takové sociální služby, tyto zdravotní stavy stanoví prováděcí právní předpis § 36 prováděcí vyhlášky 505/2006,
 • osoba, která žádá o poskytnutí sociální služby, vypověděla v době kratší než 6 měsíců před touto žádostí smlouvu o poskytnutí téže sociální služby z důvodu porušování povinností vyplývajících ze smlouvy. Jestliže poskytovatel sociálních služeb odmítne uzavřít s osobou smlouvu o poskytnutí sociální služby z důvodů uvedených v předcházejícím odstavci, vydá o tomto osobě na její žádost písemné oznámení s uvedením důvodu odmítnutí uzavření smlouvy.

A dále pokud se jedná o soběstačného seniora nebo takového seniora, který může využít jiné sociální služby a díky nim zůstat i nadále ve svém domácím prostředí, tj. nepotřebuje ještě celodenní péči.

Jak žádat o umístění:

 • Žádost a další informace o zařízení Dům seniorů Mladá Boleslav, poskytovatel sociálních služeb si můžete vyzvednout osobně nebo si o ně telefonicky či písemně požádat.

Telefon: 326 718 623 nebo 326 718 628

Adresa: Olbrachtova 1390/II., Mladá Boleslav 293 01

 • K řádně vyplněné a podepsané žádosti do zařízení je třeba doložit:
 • Kopie dokladů v případě, že žadatel je zbaven nebo omezen ve způsobilosti k právním úkonům (rozhodnutí soudu, usnesení o ustanovení opatrovníka).
 • Dále je vhodné doložit výpis ze zdravotní dokumentace pro účely podání žádosti o poskytování služby (viz příloha žádosti).
  „Pokud výpis ze zdravotní dokumentace doložíte, souhlasíte tím, se zpracováním a evidencí i těchto Vašich osobních údajů, které budou jedním z podkladů k výkonu poskytování sociální služby. Poskytovatel se zavazuje nakládat s údaji Uživatele v souladu s GDPR a dále se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších novel, a to až do doby jejich archivace a skartace dle zákona č. 343/2004 Sb., o archivní a spisové službě.“

Žádost o poskytování sociální služby a doklady k tomu náležející je třeba doručit přímo na adresu domova:              

Dům seniorů Mladá Boleslav, poskytovatel sociálních služeb

Olbrachtova 1390/11

293 01 Mladá Boleslav

tel. 326 718 623

fax: 326 718 630

e-mail: srajerova@ddmb.cz

sociální pracovnice: Bc. Šrajerová Marcela, DiS.

K údajům žadatele doporučujeme doložit:

 • Kopii dokladu o přiznání příspěvku na péči, případně doklad o podání žádosti
  o tento příspěvek.

Vyhodnocení přijaté žádosti má na starosti sociální pracovnice společně s vedoucí zdravotního úseku, které žádost bodově ohodnotí (dle vyjádření lékaře a uvedených skutečností). Žádost posléze zařadí do „Evidence žádostí o poskytování sociální služby“ a zašle možnému budoucímu uživateli písemné „Vyjádření“ o zařazení do seznamu žadatelů, a to nejpozději do 30 dní od přijetí žádosti. Sociální šetření probíhá po předem domluvené schůzce

Jednání se zájemcem o službu je obsáhleji zpracováno ve standardu kvality č.3 – Jednání se zájemcem o sociální službu, který je ke stažení ZDE