Domovní řád- pravidla spoluprace a soužití

 

Dům seniorů Mladá Boleslav, poskytovatel sociálních služeb Olbrachtova 1390/11, Mladá Boleslav, 293 01 tel: 326 718 628

 

Článek 1 – Úvod

Tento dokument je závazný pro všechny pracovníky organizace, uživatele služeb a jeho vybrané části i pro návštěvníky Domu seniorů Mladá Boleslav. Informuje a obsahuje pravidla, jejichž dodržování je nezbytnou podmínkou pro soužití uživatelů služeb a spolupráci mezi pracovníky, uživateli a návštěvníky Domu seniorů (dále jen DS).

Posláním pobytové sociální služby Dům seniorů je poskytovat odpovídající podporu a péči v každodenním životě lidem starším 65 ti let, u nichž především vzhledem ke zdravotnímu stavu, na základě sociálního šetření a jejich vlastní vůle není možné potřebnou podporu a péči zajistit prostřednictvím sociální služby a rodiny v domácím prostředí. Uživatelům služby nabízíme respekt k individualitě každého člověka, profesionální služby a bezpečné prostředí.

Služba zahrnuje celoroční ubytování, celodenní stravování a 24 hodin dostupnou pomoc při zvládání každodenních činností.

Kapacita služby Dům seniorů je 82 míst. Služby na každém patře jsou

poskytovány stálým týmem pečovatelů (pracovník v sociálních službách). Pomoc pečovatelů a zdravotní sestry je dostupná 24 hodin denně. Lékař je k dispozici 1 x v týdnu.

Rozsah pomoci jednotlivým uživatelům je různý a odvíjí se od jejich stávajících schopností a individuálních potřeb. Jak budou služby pro každého uživatele nastaveny, domlouvá s uživatelem při uzavření smlouvy a v průběhu adaptační doby sociální pracovník. Součástí tohoto postupu je i povinnost poskytovatele vytvořit ve spolupráci s uživatelem jeho individuální plán péče a dokumentovat jeho naplňování event. potřebné změny.

Uživatele služby podporujeme:

 • v rozhodování o způsobu a stylu svého života
 • ve využívání svých schopností
 • v udržování dovedností potřebných k životu co nejméně závislému na pomoci druhých
 • ve využívání veřejných míst a služeb v okolí Domu seniorů
 • v udržování kontaktů s rodinou a blízkými lidmi.

 

Pokud se situace uživatele změní natolik, že podpora udržování dovedností není účelná, poskytujeme mu takový rozsah péče, aby mohl seniorů pokojně dožít v důstojných podmínkách, s potřebnou pomocí a péčí.

Metody práce všech pracovníků Domova pro seniory se odvíjejí od respektování individuality každého uživatele, zahrnují maximální ochranu práv uživatelů a usilují o spojení profesionality s lidským přístupem.

 

Základní povinnosti všech osob zdržujících se v objektu poskytovatele

 

 1. Každý je povinen chovat se tak, aby svým chováním nenarušoval běžný chod domova, klid a neohrožoval bezpečnost uživatelů ani pracovníků, neničil zařízení domova.
 2. Každý je povinen vstupovat a odcházet z objektu DS pouze hlavním vchodem a ohlásit se v recepci-vrátnici.
 3. Každý návštěvník je povinen respektovat soukromí uživatelů. Chovat se tak, aby nenarušoval průběh poskytování péče, dbát pokynů pracovníků.
 4. Každý pracovník DS je povinen jednat dle vnitřních pravidel organizace a služby poskytovat dle platných metodických postupů.

 

Noční klid

 

 1. Doba nočního klidu je stanovena od 21,00 do 6,30 hod.
 2. Pracovníci jsou povinni nerušit uživatele v době nočního klidu.

 

Výjimku tvoří:

 1. Podání časovaného léku dle medikace lékaře
 2. Poskytnutí nezbytné péče
 3. Dohoda s uživatelem o provedení dohledu v době nočního klidu.
 4. Uživatelé jsou povinni chovat se tak, aby nerušili klid ostatních.
 5. Uživatelé ubytovaní na dvou – třílůžkovém pokoji jsou povinni, nedohodnou – li se jinak se spolubydlícím:
 6. Vypnout zvuk televize a použít sluchátka
 7. Vypnout zvuk rádia a použít sluchátka
 8. Ztlumit světlo

 

Opatření při porušení Domovního řádu

 

 1. Uživatel, návštěvník i pracovník DS je při porušení pravidel na tuto skutečnost upozorněn a požádán o sjednání nápravy.
 2. Pokud k nápravě nedojde a opakuje se jednání v rozporu se závaznými pravidly, následuje písemné upozornění na porušování pravidel.
 3. Důsledkem opakovaného závažného porušování výše uvedených pravidel, může být v rámci pravomocí poskytovatele:
 4. Pro uživatele vypovězení Smlouvy o poskytování pobytových sociálních služeb.
 5. Pro pracovníka ukončení pracovního poměru.
 6. Pro návštěvníka vykázání z objektu poskytovatele.

 

Článek 2 – Ubytování

 1. Poskytnutí ubytování zahrnuje úklid, praní, žehlení a drobné opravy osobního prádla:
 2. Praní prádla probíhá v centrální prádelně běžnými pracími prostředky v automatických pračkách.
 3. Pokud údržba prádla vyžaduje speciální prací nebo čistící postupy, zajišťuje si tuto službu uživatel zvlášť nebo s pomocí rodiny.
 4. Každý uživatel musí mít osobní prádlo označeno osobním číslem (nejlépe vyšitým).
 5. Za ztrátu neoznačeného nebo nevhodně označeného osobního prádla uživatele nenese poskytovatel zodpovědnost.
 6. Ubytováním je zahájeno poskytování pobytových sociálních služeb. Uživatel se ubytuje v jedno, dvou nebo třílůžkovém pokoji, který s ním byl předem dojednán ve Smlouvě o poskytnutí pobytové sociální služby. Každá změna v ubytování je ošetřena číslovaným dodatkem ke Smlouvě.
 7. Pokoje jsou vybaveny nábytkem, přikrývkou s polštářem, lůžkovinami, televizí a ledničkou. Toto vybavení dostává uživatel do užívání, ale zůstává majetkem DS.
 8. Uživatel je povinen zacházet s vybavením pokoje šetrně. Není dovoleno provádět žádné úpravy a opravy na zařízení pokojů a společných prostor.
 9. Při ukončení pobytu v DS je uživatel povinen vrátit vybavení a zařízení pokoje ve stavu, který odpovídá době jeho užívání.
 10. Vybavení pokoje podléhá evidenci a probíhá pravidelná inventura, proto není povoleno vybavení pokoje ani vybavení společných prostor přemisťovat z jedné místnosti do druhé.
 11. Na pokojích a ve společných prostorách není povoleno kouřit. Na kouření jsou vyhrazeny kuřárny na každém patře domova.
 12. Společný prostor na patře je vybaven stoly, židlemi, křesly, televizorem, kuchyňskou linkou, varnou konvicí. Toto vybavení je společné pro všechny obyvatele patra.

 

Vlastní nábytek

 

 1. Drobnými osobními předměty je možné zútulnit pokoj dle vlastní vůle, dvoulůžkový pokoj nejlépe po vzájemné dohodě se spolubydlícím.

 

 1. Vlastním nábytkem je možné doplnit vybavení pokoje pouze na základě individuální dohody mezi uživatelem a sociální pracovnicí.

 

         Podmínky poskytovatele:

 1. Vybavení pokoje i po doplnění umožňuje dobrý přístup pracovníků k lůžku.
 2. Vybavení pokoje nebrání manipulaci s lůžkem.
 3. Vybavení pokoje nebrání bezpečnému vykonávání dalších pracovních činností (péče).
 4. Připevnění poliček, obrázků atp. provádí na přání uživatele pracovník údržby DS.
 5. Rozložení nábytku nevytváří nepřiměřené riziko pádu pro uživatele pokoje.
 6. Vlastními elektrospotřebiči je možné doplnit vybavení pokoje pouze na základě individuální dohody mezi uživatelem a sociální pracovnicí.

 

         Podmínky poskytovatele:

 1. Uživatel přijme povinnost každý elektrospotřebič (a to i pořízený v průběhu pobytu) nahlásit k evidenci sociálnímu pracovníkovi.
 2. Uživatel před nástupem by měl mít zajištěnou revizi spotřebiče.
 3. Dále se zaváže k zaplacení pravidelné kontroly bezpečnosti i odborné revizi veškerých soukromých elektrospotřebičů, které v DS používá.
 4. Revize probíhá 1x v roce a zajišťuje ji poskytovatel.
 5. Uživatel je povinen soukromý elektrospotřebič z objektu poskytovatele odstěhovat v případě: že odmítne revizi nebo odmítne uhradit náklady na povinnou revizi.
 6. Soukromý elektrospotřebič je na základě odborné revize označen jako bezpečný.
 7. Televizor na dvoulůžkovém pokoji může být vybaven sluchátky.
 8. Televizní poplatek si hradí uživatel sám.
 9. Opravu vlastních předmětů (elektrospotřebičů, nábytku, apod.) si uživatel zajišťuje sám nebo prostřednictvím pracovníků domova, kteří kontaktují veřejnou službou, náklady hradí uživatel.

 

Stěhování do jiného pokoje

 

 1. Přestěhování do jiného uvolněného pokoje je možné na základě žádosti uživatele (nebo jiné osoby, která jedná v zájmu uživatele).
 2. Uživatel požádá o přestěhování do jiného pokoje.
 3. Jeho žádost je zařazena do vnitřního pořadníku a je jí vyhověno dle data došlé žádosti.
 4. Výměna pokoje za jiný pokoj
 5. V zájmu uživatele nebo spolubydlícího nebo v rámci řešení konfliktního soužití mohou pracovníci navrhnout přestěhování uživatele na jiný pokoj.
 6. Tento návrh je vždy zdůvodněn a projednán profesním týmem nebo komisí a zaznamenán v dokumentaci.
 7. Rozhodnutí komise je dohodnuto s uživatelem.
 8. V případě, že žádost o přestěhování má podanou uživatel, který je plně závislý na pomoci nebo potřebuje specifický přístup, projednává vhodnost přestěhování do uvolněného pokoje profesní tým, který vyhodnocuje potřeby uživatele a záruku poskytování kvalitní bezpečné péče.
 9. Přestěhování nemusí být v odůvodněných případech schváleno a žadatel čeká na uvolnění vhodnějšího pokoje.

 

Telefon a internet

 

 1. Každý pokoj je vybaven telefonní přípojkou.
 2. Za službu hradí uživatel měsíčně úhradu za uskutečněné telefonní hovory.
 3. Připojení k internetu je k dispozici na 3. patře bezplatně.

 

Pošta

 

 1. Listovní poštovní zásilky přebírá od doručovatele pracovník recepce nebo sociální pracovnice.
 2. Peněžní zásilky přebírá od doručovatele sociální pracovnice, která je uživatelům předává proti podpisu:
 3. Doporučenou poštovní zásilku přebírá sociální pracovník, na recepci je zaznamenána do knihy „Došlá pošta“. Doporučenou zásilku do vlastních rukou předává uživateli poštovní doručovatelka.
 4. Uživatel si osobně doporučenou poštu vyzvedává na recepci proti podpisu do knihy „Došlá pošta“.
 5. Nemůže – li si uživatel vyzvednout zásilku na recepci osobně, předává tento druh zásilek sociální pracovník na pokoji proti podpisu.
 6. V zájmu uživatele, který má omezenou způsobilost k právním úkonům nebo je zbaven způsobilosti k právním úkonům jedná soudem určený opatrovník.
 7. V zájmu uživatele, který není schopen sám jednat a nemá ustanoveného opatrovníka, jedná příslušný sociální pracovník ve spolupráci s jeho rodinným příslušníkem nebo samostatně.
 8. Úřední zásilky přebírá sociální pracovník a předává neotevřené uživateli. Po předání poskytuje sociální pracovník vysvětlení obsahu úředního sdělení, případně další poradenství, je – li to uživatelem vyžádáno.
 9. V případě, že uživatel nemůže s úřední korespondencí nakládat, poskytuje pomoc sociální pracovník DS v souladu se smlouvou o poskytování sociální služby.
 10. Uživatelé mohou poštu k odeslání vložit na recepci nebo předat sociální pracovnici.

 

 

 

Pobyt mimo Dům seniorů

 

 1. Uživatelé opouští DS podle svých potřeb.
 2. Pro uživatele, který je závislý na pomoci druhé osoby z důvodu zhoršené pohyblivosti nebo zhoršené orientace, je možnost opouštět DS limitována časovými možnostmi pracovníků, dobrovolníků nebo rodinných příslušníků.
 3. Z důvodu zajištění bezpečnosti uživatele doporučujeme oznámit pečovatelce na patře nebo na recepci předpokládaný čas návratu.
 4. Z důvodů zajištění bezpečnosti sleduje příchody a odchody uživatelů a návštěvníků pracovník recepce.

 

Ukončení pobytu

 

 1. Ukončením pobytu je ukončeno poskytování pobytových sociálních služeb.
 2. Pobyt je ukončen:
 3. Na vlastní žádost uživatele nebo na žádost osoby, která jedná v zájmu uživatele a to i bez udání důvodu. Žádost o ukončení pobytu musí být podána nebo zaznamenána písemnou formou.
 4. Úmrtím uživatele.
 5. Vypovězením smlouvy ze strany poskytovatele z důvodů uvedených ve Smlouvě o poskytování pobytových sociálních služeb.
 6. Při ukončení pobytu na vlastní žádost uživatele nebo z důvodu vypovězení smlouvy ze strany poskytovatele:
 7. Je uživatel povinen předat pracovníkovi DS pokoj a vybavení pokoje.
 8. Poskytovatel je povinen předat uživateli informace o dalším plánovaném průběhu lékařské péče (dojednané termíny vyšetření a kontrol u lékaře) a předat vyúčtování platby za pobyt v zařízení.
 9. Poskytovatel informuje uživatele o dalších poskytovatelích sociálních služeb, které by mohl uživatel využít a předá kontakty.
 10. Poskytovatel není povinen zajistit uživateli náhradní ubytování a služby.

 

Článek 3 – Stravování

 

V Domě seniorů probíhá příprava stravy podle zásad zdravé výživy seniorů s respektováním lékařem stanovených diet.

 

Vnitřní pravidla stravování v Domě seniorů

Pravidla stravování v Domě seniorů Mladá Boleslav jsou doplňkem Domovního řádu a vycházejí ze základního poslání organizace – poskytovat sociální službu potřebným, tedy uživatelům, u nichž sociálním šetřením byly prokázány důvody pro umístění v zařízení dům seniorů. K naplnění poslání Domu seniorů, tj. všestranná péče o uživatele s cílem jeho kvalitního a důstojného, plnohodnotného života, je především péče o jeho zdraví, kde stravování, hygiena a pohyb včetně rehabilitací a podpora drobných činností jsou základními stavebními kameny.

Dům seniorů poskytuje tyto typy stravy: normální, racionální, šetřící, diabetickou.

Základním ukazatelem pro poskytování určitého typu stravy je doporučení lékaře.

 Pro zajištění nutričně dostatečné a kvalitní stravy je navázána spolupráce s výživovou specialistkou.

Pravidla:

1)   Sestavování jídelního lístku od roku 2016 vychází z rozboru jídelních lístků let minulých nutriční specialistkou. Jídla jsou navrhována vzhledem k věku a fyzické kondici uživatelů a s ohledem na doporučení lékaře. U sestavování jídelního lístku je třeba přihlédnout k řadě specifik, jako je velký podíl ležících klientů a klientů s podáváním mixované stravy. Cílem procesu tvorby jídelních lístků je vedle zdravotního přínosu důraz na rozmanitost jídel, nutriční vyváženost, vysoký podíl zeleniny a použití takových surovin, které jsou pro organismus seniorů vhodné. Stravovací návyky klientů bývají často v rozporu se zásadami podpory jejich zdraví, proto je nutná pravidelná osvěta formou přednášek, výstavek, diskusí.

2)   Stravování s ohledem na lékařské diagnózy je celodenní, klienti by měli jako součinnost při výkonu sociální péče pravidla dodržovat. To se týká režimu svačin, druhých večeří ale i nadměrné konzumace mnohdy nevhodných vnesených pokrmů.

3)   Uživatel má právo zrušit dietní stravování ze šetřící nebo diabetické na standardní a naopak) kdykoli v průběhu pobytu, a to vždy od začátku kalendářního měsíce.

4)   Poskytovatel má povinnost informovat uživatele o možných důsledcích nedodržování předepsané diety, nemá právo zasahovat do rozhodnutí uživatele o výběru diety.

5)   Rozhodnutí uživatele o nedodržování doporučené diety je zadokumentováno formou prohlášení stvrzeným podpisem uživatele. Prohlášení o porušování diety nebo zrušení dietního stravování je uloženo do zdravotní dokumentace.

6)   Pracovníci kuchyně i pracovníci v přímé péči jsou povinni dodržovat stanovené zásady stravování klientů.

7)   Rodinní příslušníci by měli respektovat zásady zdravého stravování jako součásti výkonu poskytování sociální péče a s pracovníky v přímé péči a zdravotním personálem domova spolupracovat. Zaměstnanci jsou povinni rodinné příslušníky v případě jakýchkoli nejasností či stravovacích problémů informovat, stejně jako přenést informaci vedení zařízení.

8)   Pokud dojde k akutní změně zdravotního stavu, lze sjednat s vedoucí pracovnicí sociálního úseku a ved. zásobování/kuchyně dočasnou výjimku. Pro momentální indispozici nebo chuť na jiné než vypsané večerní jídlo je alternativa ve volbě operativně nabídnutých studených pokrmů.

9)   Veškeré připomínky k jídelníčku a kvalitě stravy vedle schránky stížností lze uplatňovat prostřednictvím zvolených zástupců ve stravovací komisi, která se schází pravidelně každý pátek v 9 hodin v jídelně.  

10)                  V rámci dodržování hygienických zásad je zakázáno pohazovat zbytky potravin (kosti, pečivo) v areálu domova a zahrady či skladovat po delší dobu mimo lednice, na topení apod.  

 

 1. Doba vydávání jídel pro uživatele:

 

 1. Snídaně: 7,30 – 8,00 hodin
 2. svačina: 10,00 – 10,30
 3. oběd: 11,15 – 12,00
 4. svačina: 14,00 – 14,30
 5. večeře: 16,30 – 17,00
 6. Druhá dia večeře:  19,30 – 20.00

 

 1. Podávání jídla:

 

 1. Snídaně, svačiny a studené večeře jsou rozváženy všem uživatelům na patra.
 2. Obědy a teplé večeře jsou podávány ve společné jídelně.
 3. Má být dodržován princip přednostního stravování v jídelně pro ty uživatele, kteří jsou schopni se do jídelny dostavit
 4. Uživatelům s trvale nebo aktuálně zhoršenou pohyblivostí natolik, že docházet do jídelny není možné, je strava podávána na pokojích.
 5. Pro hůře pohyblivé uživatele je alternativou k jídelně stravování v atriích na jednotlivých patrech.
 6. Z provozních důvodů lze pohyblivým klientům podávat stravu na pokojích jen výjimečně, např. po dobu onemocnění apod.

 

Výběr a odhlašování stravy

 

 1. Uživatel má na patře k dispozici jídelní lístek.
 2. Uživatel odhlašuje stravu u pečovatelky na patře, kde je ubytován nebo u sociální pracovnice, a to pouze v případě plánovaného opuštění domova nebo nemocničního/ léčebného pobytu mimo Dům seniorů.
 3. Úhrada za předem odhlášenou neodebranou stravu je za každý kalendářní měsíc vyúčtována a přeplatek je vrácen uživateli. Bližší podmínky upravuje Smlouva o poskytování pobytových sociálních služeb.
 4. V případě nepředvídatelného pobytu uživatele mimo DS, a to nejčastěji z důvodu nemoci, poskytne DS finanční náhradu za neodebranou stravu vždy.
 5. Předem oznámený pobyt mimo DS znamená, že uživatel ohlásí nepřítomnost nejpozději 3 kalendářní dny předem do 14:00 hodin před odchodem z DS.
 6. Při pobytu mimo DS o víkendu je nutné odhlásit stravu předem do čtvrtka 14:00 hodin.
 7. Neodebraná strava, která nebyla předem odhlášena, nezakládá uživateli nárok na vrácení přeplatku.

 

Článek 4 – Sociální péče

 

 1. Pracovníci zajišťují nepřetržitý provoz. Vždy jsou pro uživatele dostupné pečovatelky a zdravotní sestra.
 2. Každý uživatel má přidělen tzv. klíčového pracovníka/pracovnici, který kromě běžných úkonů náplně pracovníka v přímé péči iniciuje pomoc a dostupné aktivity pro klienta a zaznamenává průběh sociální služby v individuálním plánu svěřeného uživatele.
 3. Péče zahrnuje pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, sociálně terapeutické činnosti, aktivizační činnosti, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí (blíže specifikuje Vyhláška 505/2006 Sb).
 4. Pomoc při zvládání úkonů péče o vlastní osobu zahrnuje činnosti v každodenní sebe péči, kterou poskytují pečovatelky. Rozsah a způsob pomoci je individuálně plánován na základě zjištěných možností a omezení uživatele, s ohledem na to, co je pro něj důležité, a v rámci zákonem stanovené povinnosti podporovat uživatele v nezávislosti na poskytované službě.
 5. Pomoc při osobní hygieně – pracovníci dbají maximálně na důstojnost, zachování soukromí, diskrétnost, případně zmírnění pocitů studu.
 6. Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím areál Domu seniorů je umístěn v klidné části města Mladá Boleslav. Je snadno dostupný městskou dopravou. Součástí areálu je udržovaná zahrada. Uživatelé mohou využívat nadále všechny veřejné služby (např. lékař, restaurace atp.)
 7. Sociálně terapeutické činnosti a aktivizační činnosti – profesionální pečovatelky denně spolupracují s uživateli při denních činnostech. Průběh poskytování služeb je plánován s ohledem na to, co je pro uživatele důležité, s každým individuálně (viz dále). Účelem přímé péče je pomáhat a podporovat každého uživatele pouze v činnostech, které sám již nezvládá. Sociální pracovnici – zastupují uživatele tam, kde sami jednat nemohou, pomáhají při jednáních s úřady, s ochranou práv uživatelů a poskytují sociální poradenství uživatelům i jejich rodinným příslušníkům. Terapeutky – vytvářejí nabídku skupinových a individuálních činností pro volný čas uživatelů s cílem podporovat jejich fyzickou a psychickou kondici.
 8. Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí – spolupráce pracovníků s uživateli směřuje k podpoře uplatňování práv a oprávněných zájmů uživatelů služby. Od zaměření na vlastní volbu a rozhodování uživatele při každodenní pomoci v sebe péči, přes podporu při řešení složitějších životních situací, po ochranu těch uživatelů, kteří se již nemohou hájit sami.
 9. Uživatel, který potřebuje pomoc při hospodaření s penězi, může využít podporu či pomoc při hospodaření s finančními prostředky. Tato služba je poskytována podle „Pravidel pro nakládání s finančními prostředky uživatelů služeb“. Služba je poskytována v pracovní dny (v pracovní době sociální pracovnice). Písemný přehled o pohybech financí na depozitním účtu uživatele vydává měsíčně sociální pracovník uživateli, nebo se souhlasem uživatele třetí osobě.
 10. V pracovní dny se na přímé péči podílejí pečovatelky, zdravotní sestra, sociální pracovník, fyzioterapeutka a aktivizační pracovnice. Konkrétní rozsah a druh pomoci obsahuje individuální plán péče, který s uživatelem dojednává pověřený pracovník DS a který je průběžně aktualizován.

 

Struktura dne a pomoci

 

 1. Uživatel si sám určuje, jakým způsobem stráví den. Na rozsahu způsobu a čase pomoci se v rámci níže uvedené časové struktury domlouvá s pracovníky v individuálním plánu péče.
 2. Podpora a pomoc pracovníků uživatelům má obvykle následující časovou strukturu:

6.30 – 9,00     pomoc s ranní hygienou, snídaní, léky

  9,00  – 11,00     pomoc s každodenní běžnou hygienou ( dle                                     

                                       rozpisu koupání, převlékání lůžkovin, nebo RHB                

                                       činnost)

                                       Nabídka volnočasových aktivit dle měsíčního         

                                       plánu                      

11,00 – 12,00    vydávání oběda, pomoc s jídlem, léky

13,00 – 16,00    pomoc s každodenní běžnou činností,    

                         individuální RHB nebo

                         nabídka volnočasových aktivit

             16.00  – 18.00    pomoc s hygienou                           

             16,30 –  17,30    vydávání večeře, pomoc s jídlem, léky

             18,00  – 19,00    dokončení večerní hygieny

              20,00 –   6,00    individuální pomoc v případě potřeby,                                                       

                                       rozdání II. dia večeře

                                       pravidelná kontrola jednotlivých pater      

 

 

 

 

 

 

Článek 5 –  Zdravotnická péče

 

 1. Zdravotnická péče zahrnuje ošetřování kvalifikovanou zdravotní sestrou dle indikace lékaře, rehabilitační ošetřovatelství dle indikace lékaře, poradenství a pomoc při péči o zdraví.
 2. Lékař, který dochází 1x týdně do DS není zaměstnancem poskytovatele.
 3. Při zhoršení chronických zdravotních obtíží uživatele konzultuje zdravotní sestra situaci s praktickým lékařem telefonicky a dále postupuje dle pokynů lékaře.
 4. Při náhlých zdravotních problémech konzultuje zdravotní sestra s lékařem na Pohotovosti a dále postupuje dle pokynů lékaře.
 5. Při akutním zhoršení zdravotního stavu je přivolána zdravotní sestrou Záchranná služba (155).
 6. Uživatelé mohou zůstat v péči svého praktického lékaře, za následujících podmínek:
 7. Uživatel oznámí zdravotní sestře jméno svého lékaře.
 8. Další podmínky spolupráce mezi DS, uživatelem, praktickým lékařem domlouvá zdravotní sestra s uživatelem individuálně.
 9. Pokud uživatel potřebuje pravidelnou pomoc při užívání léků, je povinen předat zdravotní sestře DS:
 10. Lékařem potvrzenou doporučenou medikaci a každou změnu medikace
 11. Celé balení léků v originálním obalu – proti podpisu.
 12. Doplatky za léky, zdravotnický materiál a za pomůcky při inkontinenci hradí uživatel z vlastních zdrojů, (tyto náklady nezahrnuje úhrada za ubytování, stravu a péči).

 

 

Článek 6 – Dokumentace poskytování služeb

 

 1. O průběhu poskytování služeb uživatele je vedena dokumentace.
 2. Uživatel má právo nahlížet do dokumentace vedené o jeho osobě a to v přítomnosti pracovníka DS. Jiná osoba včetně rodinných příslušníků má právo nahlížet do dokumentace uživatele pouze po předchozím souhlasu uživatele a v přítomnosti pracovníka DS.

 

Článek 7 – Úhrada za služby

 

 1. Úhrada za základní služby zahrnuje:
 2. Úhradu za ubytování
 3. Úhradu za stravování
 4. Úhradu za sociální péči
 5. Uživatel je povinen za základní a další dojednané placené služby zaplatit.
 6. Výše úhrady je stanovena vnitřní směrnicí poskytovatele v rámci platných zákonných předpisů a je uvedena ve Smlouvě o poskytování pobytových sociálních služeb. Změna výše úhrady je uživatelům oznámena písemnou formou, nebo Dodatkem ke Smlouvě o poskytování pobytových sociálních služeb.
 7. Při zahájení pobytu platí uživatel v den nástupu úhradu v hotovosti na pokladně. Úhrada za první měsíc je vypočítána ode dne zahájení pobytu do konce příslušného kalendářního měsíce.
 8. Uživatel může zvolit placení úhrady v hotovosti nebo bezhotovostním způsobem. Způsob úhrady je dojednán ve Smlouvě o poskytování sociálních služeb.
 9. Uživatel, kterému je vyplácen důchod individuálně, je povinen zaplatit úhradu bankovním převodem nebo v hotovosti vždy do 20. každého kalendářního měsíce.
 10. Uživateli, který zvolil placení úhrady prostřednictvím hromadného výplatního seznamu je zasílán důchod z ČSSZ na účet poskytovatele a po odečtení úhrad za služby, je uživateli vyplácen zůstatek důchodu vždy 15 – tého vměsíci na svém pokoji.

 

Dluh za úhradu

 1. Pokud úhrada za služby není provedena ve stanovené výši a stanoveném termínu je dlužná částka poskytovatelem vymáhána:
 2. Písemnou upomínkou, zaslanou uživateli.
 3. Není-li dluh vyrovnán po upomínce, následuje písemná výzva k zaplacení dlužné částky, zaslaná uživateli právním zástupcem DS
 4. Není-li dluh vyrovnán po výzvě, následuje vymáhání soudem
 5. Dluh na úhradách za služby za 3 kalendářní měsíce je důvodem ke zrušení Smlouvy o poskytování pobytových sociálních služeb ze strany poskytovatele a k ukončení pobytu uživatele v DS.

 

Článek 8 – Zabezpečení osobních věcí

 

 1. Při nastěhování obdrží uživatel klíč od svého pokoje. Převzetím klíče se zavazuje k dodržení následujících podmínek:
 2. Při odchodu z objektu poskytovatele uzamknout svůj pokoj.
 3. Respektovat zákaz půjčování klíče jiným osobám.
 4. Uhradit náklady spojené s přiděláním klíče v případě ztráty.
 5. Každý uživatel má k dispozici na pokoji uzamykatelnou skříňku.
 6. Při opuštění pokoje je uživatel povinen sám zabezpečit svoje věci před ztrátou nebo poškozením (uzamčení skříňky, uzamčení pokoje).
 7. Poskytovatel neodpovídá za cennosti, vkladní knížky a peněžní hotovost, které nepřevzal do úschovy.
 8. Při náhlém opuštění pokoje (např. neplánovaného odvozu do nemocnice) je povinen zabezpečit věci a pokoj uživatele poskytovatel, na dvou či třílůžkovém pokoji se zabezpečí klíč od skříně. Hotovost nebo cenné předměty (rádio, mobilní telefon apod.) jsou uloženy do úschovy v kanceláři sociální pracovnice.
 9. Při ukončení pobytu z důvodu úmrtí uživatele, budou cenné věci a peněžní hotovost vydány dědicům po vyřízení dědického řízení, na základě usnesení soudu.

 

Úschova klíče od pokoje

 

 1. Klíč od pokoje uživatele, který trpí výrazným zhoršením nebo ztrátou paměti, bere do úschovy poskytovatel. Klíč je zapečetěn v obálce a uložen v kanceláři, na patře.
 2. Klíč si může uživatel vybrat z úschovy kdykoli v průběhu pobytu.

 

Vstup do uzamčeného pokoje

 

 1. Pracovníci a jiné osoby mají právo vstoupit do uzamčeného jednolůžkového pokoje uživatele pouze se souhlasem uživatele (jména jiných osob, které mohou vstoupit do pokoje uživatele, jsou zaznamenána v dokumentaci uživatele).
 2. Bez souhlasu uživatele mají pracovníci právo vstoupit do uzamčeného pokoje z mimořádně závažných důvodů za podmínek:
 3. Vstup do uzamčeného pokoje je zaznamenán jako mimořádná událost. Záznam obsahuje zdůvodnění, datum, čas, podpis pracovníka a podpis svědka.
 4. Uživatel je o mimořádné události informován pracovníkem DS ihned po svém návratu, nejdéle do 24hodin.
 5. Bez souhlasu uživatele mají rodinní příslušníci právo vstoupit do uzamčeného pokoje z mimořádně závažných důvodů za podmínek:
 6. Uživatel výslovně nezakázal vstup osoby do pokoje, který užívá.
 7. Vstupu a pobytu rodinného příslušníka v pokoji je přítomen svědek z řad pracovníků DS.
 8. Pobyt na pokoji je omezen na nejnutnější dobu.
 9. Vstup do uzamčeného pokoje je zaznamenán jako mimořádná událost. Záznam obsahuje zdůvodnění, datum, čas, údaj o věcech, které byly z pokoje odneseny, podpis rodinného příslušníka a podpis svědka – pracovníka DS.
 10. Uživatel je o mimořádné události informován pracovníkem DS ihned po svém návratu, nejdéle do 24hodin.

 

Společné soužití spolubydlících

 

 1. Spolubydlící společně užívají dvoulůžkový, třílůžkový pokoj, předsíň, sociální zařízení.
 2. Vybavení pokoje je dáno uživateli do užívání každému uživateli zvlášť a každý má právo užívat pouze své vybavení.
 3. Spolubydlící jsou povinni chovat se vůči sobě ohleduplně, maximálně vzájemně respektovat své soukromí a co nejméně se vzájemně omezovat.
 4. Každý uživatel je povinen zajistit, aby jeho návštěva nerušila spolubydlícího.
 5. Pokud se spolubydlící nedohodnou jinak, mají povinnost v době nočního klidu vypnout zvuk televizoru, rádia a ztlumit světlo.
 6. Spolubydlící si uspořádají další pravidla společného soužití tak, aby vyhovovala oběma uživatelům.

 

Řešení obtíží ve společném soužití

 

 1. Obtíže ve společném soužití si řeší uživatelé samostatně. Výjimku tvoří uživatelé, kteří v důsledku své závislosti na pomoci druhého člověka nemohou svá práva hájit sami.
 2. Dochází-li mezi spolubydlícími k opakovaným konfliktům nebo nemohou-li se dohodnout na oboustranně vyhovujícímu způsobu užívání společných prostorů nebo jiné oblasti společného soužití, oznámí tuto skutečnost pracovníkovi DS.
 3. Sociální pracovník DS se pokusí zprostředkovat oboustranně přijatelnou dohodu mezi spolubydlícími.
 4. Nedojde-li k dohodě, nebo dohoda není naplňována:
 5. Stanoví pravidla užívání společných prostorů nebo jiné oblasti společného soužití poskytovatel.
 6. Tato pravidla jsou pro spolubydlící závazná a uživatelé jsou povinni je respektovat.

 

Odpovědnost uživatelů za způsobenou škodu

 

 1. Uživatel odpovídá za škodu, kterou zaviněně způsobil na majetku jiných podle obecně platných předpisů. Škodu projednává škodní komise.
 2. Způsobí-li škodu zaviněně více uživatelů, odpovídají za ni podle své účasti. Škodu projednává škodní komise.
 3. Uživatel odpovídá za věci, které mu byly dány do užívání a jejich ztrátu nebo poškození je povinen okamžitě hlásit pracovníkovi DS.
 4. Uživatel je povinen upozornit pracovníka DS na škodu, která vznikla, vzniká nebo mohla vzniknout, aby mohla být učiněna včasná opatření k jejímu odstranění nebo odvrácení.

 

Článek 10 – Stížnosti

 

 1. Podat stížnost na kvalitu nebo způsob poskytování služeb je oprávněn kdokoli, nejen uživatel služby, ale v jeho zájmu jakýkoli občan.
 2. Uživatel si může pro podání stížnosti zvolit prostředníka.
 3. Stížnost může být podána ústně nebo písemně:
 4. Ústně, kterémukoli pracovníkovi.
 5. Poštou.
 6. Do označené schránky umístěné v přízemí u recepce. Schránku jednou týdně vybírá asistentka ředitelky.
 7. Pokud uživatel nemá možnost podat stížnost obvyklým způsobem a například projevuje jistou nespokojenost při nějaké situaci, tím, že reaguje neobvyklým způsobem, nebo ve větší intenzitě, která není obvyklá tak důvod nespokojenosti zjišťuje poskytovatel.

 

 1. Stížnost je možné podat i anonymně. Ústní stížnosti přijímá kterýkoli pracovník DS.
 2. Pokud je schopen stížnosti vyhovět ihned – učiní tak.
 3. Jinak stížnost zaznamená a předává v písemné podobě k vyřízení pracovníkům oprávněným k vyřizování stížností.
 4. Poskytovatel se nezabývá:
 5. Opakovaně podávanou stížností, která byla prošetřena a vyřízena a stěžovatel nevyužil práva odvolání proti způsobu vyřízení stížnosti k nadřízenému nebo nezávislému orgánu.
 6. Stížnostmi, které obsahují vulgární výrazy a osočování.
 7. Stížnostmi, u kterých stěžovatel zároveň svými podmínkami znemožní řádné prošetření stížnosti.

 

Pracovníci oprávnění vyřizovat stížnosti

 1. Vedoucí úseku sociální práce – telefon 623
 2. Stížnosti na kvalitu nebo způsob poskytování služeb sociálních pracovníků, pečovatelek.
 3. Vedoucí ekonomického úseku – telefon 622
 4. Stížnosti na kvalitu nebo způsob poskytování služeb pracovníků recepce, prádelny, správy budovy.
 5. Vedoucí stravovacího úseku – telefon 621
 6. Stížnosti na kvalitu nebo způsob poskytování služeb pracovníků stravovacího provozu.
 7. Ředitelka DS – telefon 620
 8. Stížnosti na kvalitu nebo způsob poskytování služeb výše uvedených vedoucích pracovníků.
 9. Další, výše neuvedené druhy stížností.
 10. Vyřizování nespokojenosti se způsobem prošetření a vyřízení stížnosti, vyřizované výše uvedenými pracovníky podřízenými ředitelce DS.

 

Postup při vyřizování stížností

 

 1. Všichni výše uvedení pracovníci jsou oprávněni pověřit prošetřením stížnosti podřízeného pracovníka.
 2. Písemné stížnosti jsou výše uvedenými pracovníky evidovány a evidence zahrnuje:
 3. Datum podání stížnosti.
 4. Stručný popis obsahu stížnosti.
 5. Způsob a termín vyřízení stížnosti.
 6. Přílohu – záznam o průběhu prošetření stížnosti.
 7. Stížnost je prošetřena a vyřízena v co nejkratší lhůtě, nejpozději do 30 dne od podání stížnosti.
 8. Prošetřování stížnosti zahrnuje:
 9. Osobní rozhovory se všemi zúčastněnými osobami.
 10. Studium dokumentace poskytovaných služeb.
 11. Konzultace s nezávislými osobami nebo odborníky.
 12. Vyhodnocení zjištěných skutečností (výsledků prošetřování).
 13. Návrh způsobu vyřízení stížnosti.
 14. Nejpozději do 30 dne od podání stížnosti je stěžovatel písemně vyrozuměn o výsledcích prošetřování a způsobu vyřízení stížnosti.
 15. V případě nespokojenosti s vyřízením své stížnosti má stěžovatel právo odvolat se proti způsobu vyřízení stížnosti a požádat o prošetření postupu při vyřizování stížnosti nadřízený nebo nezávislý orgán.
 16. Kontakty na nadřízené a nezávislé orgány:

 

Krajský úřad Středočeského kraje

Odbor sociálních věcí

Zborovská 11

150 21 Praha 5

Telefon vedoucího odboru:

 

Ministerstvo práce a sociálních věcí

Odbor sociálních služeb

Na Poříčním právu 1

128 00 Praha 2

Telefon: 221 922 248

 

Kancelář veřejného ochránce práv

Údolní 39 

602 00 Brno

Telefon: 542 542 111

 

         Český helsinský výbor

Ostrovského 253/3

150 00 Praha 5

 

 1. Stížnosti na kvalitu a způsob poskytování služby jsou periodicky vyhodnocovány a výstupy jsou používány jako nástroj zvyšování kvality sociálních služeb. 111

 

Článek 11 – Návštěvy

 

 1. Uživatelé mohou přijímat návštěvy denně na pokojích a v ostatních volně přístupných prostorách.
 2. Čas návštěvy:
 3. Na pokojích: od 9,00 do 18,00 hodin.
 4. Ve volně přístupných prostorách je jinou dobu návštěvy třeba dohodnout se sestrou konající službu.
 5. V mimořádných situacích je také možné domluvit si se sociální pracovnicí návštěvu mimo uvedený čas.

 

Povinnosti návštěvníků

 

 1. Vcházet do objektu a odcházet z objektu pouze hlavním vchodem – je zde umístěná recepce.
 2. Nahlásit na recepci své jméno, čas příchodu, jméno uživatele, za kterým návštěva přichází a při odchodu z objektu oznámit čas odchodu (toto neplatí v případě, že návštěvník opouští objekt jako doprovod uživatele a bude se ještě vracet).
 3. Při svém odchodu, nebo pokud doprovází mimo patro uživatele závislého na pomoci, oznámit tuto skutečnost pracovníkovi DS.
 4. V průběhu návštěvy využívat pokoj uživatele, případně společné prostory DS.
 5. Na dvou – třílůžkovém pokoji maximálně zohledňovat soukromí a potřeby spolubydlícího. Dbát pokynů pracovníků DS.
 6. Návštěvníkům není povoleno využívat vybavení pokoje, společných prostor a kuchyňky pro svoji potřebu.
 7. Návštěvníkům není povoleno vstupovat bez vědomí pracovníka DS do kanceláře, sesterny, provozních místností a do pokojů jiných uživatelů.
 8. Návštěvníci jsou povinni chovat se tiše a žádným způsobem nenarušovat klid na patře, bezpečnost ostatních uživatelů i pracovníků a řádný průběh poskytování péče. Dále jsou povinni pohybovat se ve všech prostorách DS s maximální opatrností.
 9. Návštěvníci rodinní příslušníci mají právo na informace o uživateli (změna zdravotního stavu, hospitalizace) pouze v případě, že uživatel s podáním informací dal výslovný souhlas.
 10. V nouzových a havarijních situacích jsou návštěvníci povinni se řídit pokyny pracovníků DS.
 11. Pracovník DS má právo jednat v zájmu uživatele a nepovolit návštěvníkovi vstup do pokoje z důvodu:

–        Uživatel zcela závislý na pomoci druhého člověka sdělí pracovníkovi, že si návštěvu této osoby nepřeje.

–        Uživatel zcela závislý na pomoci druhého člověka sdělí pracovníkovi, že si návštěvu v tuto chvíli nepřeje.

 1. Pracovník DS má právo vykázat návštěvníka z objektu, pokud:

–        Je návštěvník v takovém zdravotním stavu, že od něj hrozí nákaza infekčním onemocněním.

–        Je návštěvník opilý, pod vlivem drog, chová se hlučně, je vulgární nebo agresivní.

–        Návštěvník porušuje některou z výše uvedených Povinností návštěvníků a ani na předchozí upozornění pracovníka nereaguje změnou svého jednání.

 1. V případě, že návštěvník DS nereaguje na pokyn pracovníka k opuštění objektu, žádá pracovník o spolupráci při ochraně zájmů uživatelů nebo pracovníků DS Městskou policii (telefon 156).
 2. Pracovník DS má právo omezit pobyt návštěvníka na pokoji v případě, že:

–        Zdravotní stav druhého obyvatele pokoje vyžaduje klid.

–        Situace některého z obyvatel pokoje vyžaduje péči, při které je přítomnost další osoby nepřípustná.

 1. Omezit nebo zakázat návštěvy může ředitelka DS v zájmu ochrany zdraví uživatelů a na doporučení Krajské hygienické stanice.
 2. Na parkoviště Domu seniorů je parkování povoleno pouze řidičům přítomným a registrovaným v DS, neboť v případě potřeby je okamžitě třeba vozidla odstranit a umožnit použití plochy pro orgány integrovaného záchranného systému. Svým chováním v rozporu s tímto opatřením je ohrožen chod DS a jeho bezpečnostní opatření a může být přivolána policie.

–        Pro parkování zaměstnanců DS jsou určena místa na parkovišti za „domečkem“. Na recepci je uložen seznam aut a poznávacích značek tak, aby v případě potřeby odstranění vozidla z parkoviště byl snadno dohledatelný řidič/řidička. Zaměstnanci umístí při zaparkování viditelně cedulku „zaměstnanec“.

–        Parkování služebních vozidel je prioritně v garážích, při operativní potřebě vedle vchodu do hlavní budovy.

–        V prostorách nádvoří a před hlavním vchodem je parkování zaměstnanců a návštěvníků zakázáno s výjimkou noční služby. Vjezd dopravní obsluze je povolen jen k rychlému výkonu potřebné služby.

–        Návštěvníci si mohou při ohlášení návštěvy ve vrátnici vyzvednout pro parkování na ulici povolenku. V odpoledních hodinách mohou parkovat i na parkovišti DS za „domečkem“, toto parkování ohlásí ve vrátnici – jméno a typ automobilu, vrátný připíše do sešitu návštěv.

 

Domovní řád nenahrazuje další platné předpisy (vnitřní předpisy a normy, např. BOZP, které jsou umístěny na viditelných místech).

 

Různé

 

 

 1. Informace o poslání, cílech, plánech činnosti Domu seniorů stejně jako o aktuálním dění (jídelníček, společenské akce atd.) jsou zveřejňovány na webu www.ddmb.cz
 2. Uživatelům vedle ústního sdělení k přehledu o událostech v domově a společenských akcích slouží informační tabule umístěné na každém patře. Před každou událostí je začátek akce opakovaně oznamován vyhlášením v domácím rozhlase.
 3. O aktuální problematice informuje ředitelka Domu seniorů při shromáždění uživatelů v jídelně.

 

Domovní řád v PDF ke stažení zde DOMOVNÍ ŘÁD 2017