Kdy Vás nemůžeme přijmout

  • domov neposkytuje sociální službu, o kterou osoba žádá,
  • domov má naplněnou kapacitu k poskytnutí sociální služby, o kterou osoba žádá, uchazeč je zařazen do pořadníku žadatelů,
  • zdravotní stav osoby, která o poskytnutí pobytové sociální služby žádá, vylučuje poskytnutí takové sociální služby, tyto zdravotní stavy stanoví prováděcí právní předpis § 36 prováděcí vyhlášky 505/2006,
  • osoba trpí infekčním onemocněním,
  • osoba, která žádá o poskytnutí sociální služby, vypověděla v době kratší než 6 měsíců před touto žádostí smlouvu o poskytnutí téže sociální služby z důvodu porušování povinností vyplývajících ze smlouvy. Jestliže poskytovatel sociálních služeb odmítne uzavřít s osobou smlouvu o poskytnutí sociální služby z důvodů uvedených v předcházejícím odstavci, vydá o tomto osobě na její žádost písemné oznámení s uvedením důvodu odmítnutí uzavření smlouvy.

A dále pokud se jedná o soběstačného seniora nebo takového seniora, který může využít jiné sociální služby a díky nim zůstat i nadále ve svém domácím prostředí, tj. nepotřebuje ještě celodenní péči.