Nová směrnice

01. 08. 2023
Chtěli bychom Vás informovat, že od 1. 8. 2023 nabývá účinnost zákona č. 171/2023 Sb.,
o ochraně oznamovatelů. Jehož cílem je poskytnout podporu oznamovatelům, kteří vyjádří své obavy ohledně jakýchkoli podezřelých nežádoucích událostí, které jsou v rozporu s právy
a politikami Unie, o kterých se oznamovatel dozvěděl v souvislosti s pracovní činností
(v pracovním kontextu) a které spadají do věcné působnosti směrnice.
Pověřenou osobou k evidenci, vyřizování a navrhování možných nápravných opatření je:
 
Příslušná osoba:          Jana Vrábelová
Adresa:                       Olbrachtova 1390/II, 293 01 Mladá Boleslav
Email:                         poverenec@ddmb.cz
 
Oznámení se může podávat ústně nebo písemně.
 
V případě podávání oznámení písemně prostřednictvím České pošty, je nutné napsat na obálku: „Oznámení dle zákona o ochraně oznamovatelů – pouze k rukám příslušné osoby“.
 
V případě ústního podání, to probíhá po předem domluvené schůzce.
 
Lhůty pro vyřízení:     do 7 dnů se zašle oznamovateli oznámení o přijetí oznámení,
                                   do 3 měsíců se oznamovateli zašle vyjádření o prošetřeném oznámení.
 
Oblasti, kterých se podávání oznámení týká (tučně zvýrazněny oblasti, které se mohou týkat naší činnosti):
 1. finančních institucí, finančních služeb, finančních produktů a finančních trhů,
 2. daně z příjmů právnických osob,
 3. předcházení legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu,
 4. ochrany spotřebitele a bezpečnosti a souladu s požadavky na výrobky podle právních předpisů,
 5. bezpečnosti dopravy, přepravy a provozu na pozemních komunikacích,
 6. ochrany životního prostředí,
 7. bezpečnosti potravin a krmiv a ochrany zvířat,
 8. radiační ochrany a jaderné bezpečnosti,
 9. zadávání veřejných zakázek, veřejných dražeb a hospodářské soutěže,
 10. ochrany vnitřního pořádku a bezpečnosti, života a zdraví,
 11. ochrany osobních údajů, soukromí a bezpečnosti sítí elektronických komunikací
  a informačních systémů,
 12. ochrany finančních zájmů Evropské unie,
 13. fungování vnitřního trhu včetně ochrany unijních pravidel hospodářské soutěže
  a státní podpory, o kterém se oznamovatel dozvěděl v souvislosti s prací nebo obdobnou činností.
 
 
Oznámení ze zákona č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů se týká právních přestupků viz výše. Nadále platí systém podávání stížností dle Standardu kvality č. 7, kde je gestorem manažer kvality.
 
top