Individuální plánování

Motto:

„Nikomu nepomůžeš, budeš-li za něho dělat to, co může udělat sám“

(Abraham Lincoln)

Práce s individuálními plány je dle GDPR součást práce s osobními údaji uživatele vychází ze zákona jako povinnost poskytovatele sociálních služeb, viz příloha č. 2, Vyhlášky č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách (zákon
č. 108/2006Sb.).

Individuální plánování průběhu sociální služby je důležitý proces, který by měl zajistit uživateli poskytování cílené podpory namísto plošné péče. Cílenou podporu nastavujeme tak, aby odpovídala individuálním potřebám uživatele, nezvyšovala jeho závislost na službě
a neprohlubovala jeho ztrátu soběstačnosti.

Důležitá je motivace uživatelů k činnostem a jejich aktivní zapojení. Vycházíme ze zjištěných přání, zvyků, dosavadních zájmů a potřeb uživatele. Při individuálním plánování je důležité dbát na přiměřenou verbální i neverbální komunikaci. Během tohoto procesu dochází
k vyjednávání způsobu poskytování služby mezi uživatelem a poskytovatelem sociální služby v souladu s posláním a cíli organizace.

Individuální plán je veden v písemné i elektronické podobě (MS Word). Uživatel je informován o individuálním plánování již ve fázi jednání se zájemcem o službu (SQ 3), při kterém sociální pracovník zjišťuje, jaká jsou přání, očekávání, potřeby a záliby zájemce a následně během příjmu uživatele do zařízení (SQ 4). Během adaptační fáze je uživateli představen klíčový pracovník, který uživatele adaptačním obdobím provází a získává si postupně důvěru uživatele. V rámci této doby, klíčový pracovník společně s uživatelem či s jeho zákonným zástupcem
a dalšími pracovníky, kteří jsou s uživatelem v kontaktu (dále jen tým), spolupracují na vytvoření individuálního plánu. Získané poznatky jsou pravidelně zapisovány.

Role klíčového pracovníka

Klíčový pracovník je osoba, která provádí individuální plánování s uživatelem. A na základě toho se mu dostává přiměřené podpory formou školení, supervizí nebo konzultací.

Kdo určuje klíčového pracovníka:

Rozdělení klíčových pracovníků provádí vedoucí sociálního úseku ve spolupráci s pracovníkem sociálních služeb. O rozdělení klíčových pracovníků je informována ředitelka zařízení.

Pokud si uživatel přeje změnu klíčového pracovníka, sdělí toto své rozhodnutí vedoucímu sociálního úseku, sociální pracovnici nebo přímo svému aktuálnímu klíčovému pracovníkovi. Posléze se vše projedná v týmu společně s uživatelem a případným novým klíčovým pracovníkem. Jestliže bude uživatel souhlasit s určením nového klíčového pracovníka, který mu je následně představen.

Povinnosti klíčového pracovníka, vedle běžné činnosti PPP:

 • Pracuje na individuálním plánu s uživatelem.
 • Klíčový pracovník pravidelně navštěvuje „svého“ uživatele v průběhu své služby.
 • Zjišťuje jeho spokojenost a vyhodnocuje ve společném rozhovoru jeho momentální potřeby.
 • Pomáhá řešit s uživatelem jeho problémy.
 • V případě potřeby vážnějšího řešení nebo rozhodnutí se obrátí na přímého nadřízeného pracovníka, který situaci pomůže vyřešit nebo domluví schůzku širšího týmu.
 • Klíčový pracovník seznamuje uživatele s aktivitami probíhajícími v zařízení.
 • Klíčový pracovník podporuje uživatele v jeho zapojení do aktivit.
 • Klíčoví pracovníci se řídí „Etickým kodexem pracovníků Dům seniorů Mladá Boleslav (příloha SQ 2).
 • Klíčový pracovník hledá možnosti, jak zapojit uživatele do procesu řešení jeho problémů.
 • Klíčový pracovník zachází s uživatelem s taktem a pochopením a respektuje jeho soukromí a intimitu.
 • Klíčový pracovník pravidelně písemně hodnotí situaci s uživatelem dle daného postupu „Metodické postupy“.

Individuální plánování uživatelů je obsáhleji zpracováno ve standardu kvality č.5 – Individuální plánování průběhu sociální služby, který je ke stažení ZDE