Poskytované služby

SLUŽBY

Služby Domu seniorů Mladá Boleslav, poskytovatele sociálních služeb obsahují podle Zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách tyto základní činnosti:

 1. Poskytnutí ubytování

 • Poskytnutí ubytování zahrnuje úklid, praní, žehlení a drobné opravy osobního prádla.
 • Ubytováním je zahájeno poskytování pobytových sociálních služeb. Uživatel se ubytuje v jednolůžkovém, dvoulůžkovém či trojlůžkovém pokoji, který s ním byl předem dojednán ve Smlouvě o poskytnutí sociálních služeb a péče.
 • V případě žádosti uživatele a pokud je to v možnostech zařízení je možné se přestěhovat do jiného pokoje.
 1. Poskytnutí stravy

 • Nabízíme celodenní stravování v rozsahu 3 hlavních jídel (snídaně, oběd, večeře
 • K obědu nabízíme jeden druh jídla.
 • Studené večeře: středa, sobota, neděle.
 • Uživatelům závislým na pomoci druhé osoby je pravidelně jídlo dováženo na patra.
 • Stravu nabízíme: racionální, diabetickou, diabetickou šetřící nebo žaludeční šetřící, popřípadě po domluvě s lékařem jinou.
 • Pokud se uživatel nechce stravovat dietně, je jeho rozhodnutí respektováno.
 • Pokud si uživatel chce odhlásit některé jídlo, nelze tak z ekonomických důvodů učinit.

3. Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu

Komplex zahrnuje činnosti každodenní pomoci v sebepéči, kterou poskytují pečovatelky. Rozsah a způsob pomoci je individuálně plánován na základě zjištěných možností a omezení uživatele, s ohledem na to, co je pro uživatele důležité a v možnostech služby v rámci zákonem stanovené povinnosti podporovat uživatele v nezávislosti na poskytované službě.

4.Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu

Dbáme maximálně na důstojnost, zachování soukromí, diskrétnost a zmírnění pocitů studu.

5. Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím 

Areál Domu seniorů je umístěn v klidné části města Mladá Boleslav. Je dostupný městskou hromadnou dopravou. Součástí areálu je udržovaný park. Uživatelé mohou zařízení opouštět kdykoli chtějí.

 • Návštěvy mohou uživatelé přijímat dle platných protiepidemiologických nařízení (viz. informace na hlavní stránce)
 • ON – LINE komunikace přes tablet

   Konkrétní způsob, datum a čas pro on – line videohovor si můžete domluvit od PONDĚLÍ do PÁTKU s paní Michaelaou Hejdukovou, DiS., sociální pracovnicí v čase od 8:00 – 15:00 hodin na telefonním čísle 725340163.

  MOŽNÉ ZPŮSOBY SPOJENÍ S VAŠIMI BLÍZKÝMI:

  • Skype: Dům seniorů MB
  • Messenger: Dům Seniorů-mb
  • Whatsapp: 702 098 614
 • Uživatelé mohou využívat všechny veřejné služby (např. lékař, pošta, restaurace atd.)

6. Sociálně terapeutická činnost 

Spolupráce pracovníků s uživateli směřuje od každodenní pomoci v sebepéči po podporu při řešení životních situací. Výjimku tvoří, když se situace uživatele změní natolik, že podpora udržování dovedností není možná. V tom případě mu poskytujeme takový rozsah péče, aby mohl v klidu dožít v Domě seniorů v důstojných podmínkách, s důstojným zacházením a s potřebnou pomocí a péčí.

Pečovatelky denně spolupracují s klienty při všech denních činnostech. Rozsah přímé péče určují objektivně posouzené potřeby uživatele. Průběh poskytování služeb je plánován s ohledem na to, co je pro uživatele důležité, s každým individuálně. Účel přímé péče je pomáhat a podporovat každého uživatele pouze v činnostech, které sám již nezvládá.

Sociální pracovníci – zastupují uživatele tam, kde sami jednat nemohou, pomáhají při jednáních s úřady, s ochranou práv uživatelů a poskytují sociální poradenství klientům i jejich rodinným příslušníkům či osobám blízkým.

7. Aktivizační činnost

Aktivizační pracovnice vytvářejí nabídku skupinových a individuálních činností pro volný čas uživatelů s cílem podporovat jejich fyzickou a psychickou kondici. Přehled pravidelných volnočasových aktivit je společně s programem akcí umístěn na každém patře i na webových stránkách.

8. Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

Spolupráce pracovníků s uživateli směřuje k podpoře uplatňování práv a oprávněných zájmů uživatelů služby. Od důsledného zaměření na vlastní volbu a rozhodování uživatele při každodenní pomoci v sebe-péči, přes podporu při řešení životních situací, po ochranu těch uživatelů, kteří se nemohou hájit sami.

 • Při řešení situací střetů zájmů mezi uživatelem a pracovníkem mají pracovníci povinnost postupovat dle příslušného metodického pokynu.
 • Při řešení situací střetů zájmů uživatele a zájmů rodinného příslušníka zásadně upřednostňujeme oprávněný zájem uživatele.

Další poskytnuté služby:

 1. Poskytnutí lékařské péče 

Dům seniorů Mladá Boleslav zabezpečuje lékařskou péči, v takovém rozsahu:

 • 1x týdně dochází do zařízení praktický lékař,
 • odborní lékaři dochází do  zařízení dle potřeby,
 • v případě odborného vyšetření ve zdravotním zařízení je uživatelům zajištěn odvoz sanitním vozem s doprovodem.
 1. Asistované hospodaření 

Sociální pracovník, pokladna DS

Účelem pomoci je přiměřeně podporovat klienta, který v důsledku onemocnění (např. demence nebo nepohyblivost) potřebuje pomoc při nakládání s penězi. Cílem podpory je zachovat co největší míru jeho autonomie a umožnit mu přiměřené riziko. Rozsah podpory nebo pomoci je závislý na soběstačnosti klienta.

Asistované hospodaření zahrnuje:

 • pomoc při přebírání důchodu a jiné finanční hotovosti,
 • umožnění uložit finance v depozitech DS,
 • pomoc disponovat s úsporami v bance – vklady, výběry,
 • ochranu – kontrolu zaměřenou na bezpečný způsob nakládání s penězi (správné počty),
 • podporu v hospodaření (dle domluvy s uživatelem),
 • Transparentní vedení finančních záležitostí klienta v případě, že klient zcela není schopen se svými penězi nakládat:
  • Sociální pracovník vystavuje a eviduje příjmové a výdajové pokladní doklady včetně příloh
  • Zaznamenává pohyby na depozitním účtu jednotlivých uživatelů
 • Spolupráce s rodinnými příslušníky uživatele s cílem zachovat, co nejvyšší míru autonomie klienta.
 1. Pomoc při jednání s úřady 

Sociální pracovník

Cílem podpory je zachovat co nejvyšší míru jeho autonomie. Rozsah podpory nebo pomoci je individuální, závislý na soběstačnosti klienta.

Pomoc zahrnuje:

 • Sociálně právní poradenství
 • Vysvětlení obsahu a účelu úřeních písemností
 • Pomoc při písemné komunikaci s úřady
 • Pomoc při telefonické komunikaci s úřady
 • Asistence při jednáních klienta s úřední osobou v domě seniorů i na úřadě
 • Zastupování na úřadech na základě zplnomocnění klientem
 • Zprostředkování právnické pomoci a pomoci dalších institucí
 • Ochranu práv a oprávněných zájmů klienta, který není schopen hájit se sám.

Výše je vyjmenován maximální rozsah pomoci, který je v praxi individuálně přizpůsobován aktuálním možnostem uživatele tak, aby podporoval jeho soběstačnost a autonomii.