O nás

ZŘIZOVATELEM NAŠEHO ZAŘÍZENÍ JE STŘEDOČESKÝ KRAJ

logo_stredocesky_kraj

logo%202017

medal_cz_gold_2017

 

Dům seniorů je umístěn v blízkosti centra města Mladá Boleslav, je dostavbou navazující na objekt bývalých vojenských kasáren (dnešní Pečovatelský dům).

Druh realizované služby: Domy pro seniory, poskytovatel sociálních služeb

Domov zajišťuje tyto služby:

 • ubytování (zahrnuje topení, teplou a studenou vodu, elektrický proud, úklid, praní a drobné opravy prádla)
 • celodenní stravování
 • úkony ošetřovatelské péče
 • úkony zdravotní péče
 • rehabilitace
 • zájmové a společenské aktivity
 • poradenskou péči
 • drobné nákupy
 • duchovní péči
 • další sociální služby dle požadavků klientů

Kapacita domova: 82 klientů

Složení pokojů:

 • 45 jednolůžkových pokojů
 • 14 dvojlůžkových pokojů
 • 3 trojlůžkové pokoje

Většina pokojů je vybavena polohovacími postelemi, na všech pokojích je zdarma k zapůjčení televizor. Každá buňka obsahuje vlastní koupelnu a záchod.

Věková struktura

 • mladší senioři 65-80 let
 • starší senioři nad 80 let 

Motto: „Podpořit uživatele služby v prožití důstojného života ve stáří“

POSLÁNÍ

Posláním Domu seniorů v Mladé Boleslavi je zajištění klidného, důstojného a příjemného života klientu. Napomáhá k naplnění jejich osobních cílů, lepší komunikaci s přirozeným společenským prostředím a pomoc při zvládání některých důsledků jejich nepříznivého zdravotního stavu.

PRINCIPY

 • dodržování práv a respektování volby klientů
 • zachování lidské důstojnosti
 • profesionalita
 • týmová práce
 • odbornost
 • ochrana soukromí
 • bezbariérové prostředí

CÍLOVÁ SKUPINA

Organizace poskytuje sociální služby osobám, které v důsledku složitého zdravotního stavu (diabetes, ICHS, CMP), omezené soběstačnosti, stařecké demenci a věku, potřebují pomoc, kterou jim již nemůže poskytnout rodina ani blízcí. V zařízení jsou poskytovány sociální služby kvalifikovaným personálem v nepřetržitém provozu. Ubytování je zajištěno v jednolůžkových, dvoulůžkových a třílůžkových pokojích, je zajištěna celodenní strava, praní a opravy prádla, úklid a drobné nákupy. Dále mohou klienti podle své volby využít nabídku poskytovaných služeb například: společenské, zájmové a aktivizační programy, pomoc při vyřizování korespondence nebo některých úředních úkonech a služby zajišťované v zařízení cizími subjekty (kadeřnictví, pedikúra, kosmetika). K odpočinku jsou určeny upravená zahrada s altánem.

Poskytovatel sociálních služeb může odmítnout uzavřít smlouvu o poskytování sociální péče pouze, pokud:

 • neposkytuje sociální službu o kterou osoba žádá, a to i s ohledem na okruh osob v registru poskytovatelů sociálních služeb
 • nemá dostatečnou kapacitu k poskytnutí sociální služby, o kterou osoba žádá
 • zdravotní stav osoby, která o poskytnutí pobytové sociální služby žádá, vylučuje poskytnutí takové sociální služby,tyto zdravotní stavy stanoví prováděcí právní předpis § 36 prováděcí vyhlášky 505/2006
 • osoba, která žádá o poskytnutí sociální služby, vypověděl v době kratší než 6 měsíců před touto žádostí smlouvu o poskytnutí téže sociální služby z důvodu porušování povinností vyplývajících ze smlouvy. Jestliže poskytovatel sociálních služeb odmítne uzavřít s osobou smlouvu o poskytnutí sociální služby z důvodů uvedených v předcházejícím odstavci, vydá o tom osobě na její žádost písemné oznámení s uvedením důvodu odmítnutí uzavření smlouvy.

CÍLE SLUŽBY

 • přirozené začlenění klientů do života v domově
 • zkvalitnění života a využití pozitivní podpory služeb
 • aktivizace
 • zabránění zneschopnění a pasivního přijímání služeb ze strany klientů

Hlavním bodem je vytváření individuálního plánu služeb a péče pro každého klienta. Vedle ošetřovatelské, rehabilitační a sociální péče je doplňková činnost ergoterapie, muzikoterapie a činnosti dobrovolníků.

Zařízení poskytuje sociální péči, odborný dohled i odbornou pomoc klientům, kteří mají trvalý pobyt na území České republiky, především z oblasti mladoboleslavska.

Budova Domu seniorů je po dobu uvedenou v Domovním řádu otevřena a přístupna návštěvám jak soukromým tak i pracovním. Rovněž klienti mají možnost po nahlášení na vrátnici a svém uvážení volný odchod do městské aglomerace.

ROZVOJOVÉ CÍLE ORGANIZACE

Pro zkvalitnění života klientů a pro zlepšení pracovních podmínek a prostředí zaměstnanců bude docházet k úpravám a vylepšením v objektu Domu seniorů. Během minulých let jsme kompletně vymalovali budovu Domu seniorů, vybudovali venkovní topeniště pro letní společenské posezení v altánu, úspěšně aktualizovali většinu dokumentů, zavedli standardy kvality a supervizi a pilně pracovali na rozvoji vzdělání všech pracovníků.

Koncem roku 2014 jsme zavedli pravidelné „taneční“ s panem Valentou. Tato akce sklidila veliký úspěch. Fotografie k nahlédnutí naleznete v záložce Fotogalerie

Náš plán na rok 2018:

 • Nové zařízení Klient – sestra   ( hlasové propojení z lůžka na sesternu)
 • Zlepšení vybavení kuchyně
 • Úklid archivu – nové uložení a skartace
 • Rozšíření nabídky kulturních pořadů
 • Diskusní kroužek
 • Zavádění principů ochrany osobních dat dle evropské směrnice tzv.GDPRDvouleté cíle
 • Obnova vozového parku
 • Zřízení hřiště na Pétanque
 • Rozšíření nabídky aktivit – zahradničení

Dlouhodobé cíle

 • klást důraz na lidský, vstřícný přístup ke klientům
 • rozšíření volnočasových aktivit přiměřeným věku a zdravotnímu stavu klientů (například: terapeutické tance, soutěže, výlety, divadlo, apod.) a to v pravidelných intervalech
 • vybavení kvalitní PC technikou
 • rozšíření využívání PC
 • doplnění polohovacích elektrických lůžek do všech pokojů
 • dlouhodobé- doplnění polohovacích elektrických lůžek do všech pokojů
 • podpoření činnosti dobrovolníků v rámci zařízení
 • zajištění venkovního přechodu mezi budovou a domečkem (bezpečnost klientů a personálu)

Průběžné

 • zkvalitnění života klientů v domově tím , že se budeme snažit přiblížit bydlením a službami co nejvíce domácímu prostředí
 • proškolování a supervize personálu pro výkon náročného povolání, které by mělo být chápáno jako poslání

program